Bình Phong Mã Phá Pháo Đầu Dương Quan Lân Hậu Thắng Mạnh Lập Quốc Năm 1999

author
0 minutes, 26 seconds Read

Bình Phong Mã Phá Pháo Đầu Dương Quan Lân Hậu Thắng Mạnh Lập Quốc Năm 1999 Trong ván đấu này danh thủ Mạnh Lập Quốc là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Dương Quan Lân là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra vào năm 1999.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan