Cờ tàn Xe Tốt

author
4 minutes, 33 seconds Read

Tàn Xe Tốt 01

Đỏ đi trước thắng.

Lời giải:

1. C3.1 Tg5-6 (Biến 1,2,3)

2. C3.1 S5.6

3. X1/3! S4.5 (Biến 4, 5) (Nước X1/3 này rất hay)

4. S6.5 Tg6-5 
(Nếu S5/4 thì S5/4 thắng như chính cuộc)

5. S5/4 Tg5-6 (Nếu Tg5-4 thì X9-6 chiếu rồi X6-8)

6. X1.6! Tg6-5 (Tiến Xe ghim hết cả hệ thống của Đen lại)

7. X1-4

Biến 1

1. C3.1 X8-6
2. C3.1 X6.2
3. X1.5 X6/2
4. X1-3 X6-7
5. C3.1

Biến 2

1. C3.1 X8-7
2. C3.1 X7-6
3. Tg5.1 X6-8
4. C3-4 X8.8
5. Tg5.1 X8/1
6. Tg5/1 X8/7
7. X1/2 X8-7
8. Tg5.1 X7-8
9. S6.5 X8-7
10. S5.4 X7-8
11. X1.1 X8-7
12. X1-7 X7.3
13. C4-5 Tg5-6
14. X7-4

Biến 3

1. C3.1 X8.9
2. Tg5.1 X8-6
3. C3.1 X6/9
4. Tg5.1 X6-8
5. C3-4 X8.7
6. Tg5/1 X8/7
7. X1/2 X8-7
8. Tg5.1 X7-8
9. S6.5 X8-7
10. S5.4 X7-8
11. X1.1 X8-7
12. C4-5 S4.5
13. X1-7 Tg5-6
14. X7.6 Tg6.1
15. X7-3

Biến 4

2. S6/5
3. X9-4 Tg6-5
4. B7-6 (lúc này Xe chỉ còn ngúc ngoắc chờ chết)

Biến 5

2. X8.9
3. Tg5.1 X8/9
4. X9-7 nước tiếp theo thúc tốt chiếu tướng. Xe Đen không thể thoát.

Cách giải khác:

1. C3.1 Tg5-6
2. X1/4 X8-7
3. X1-3 X7-9
4. X3-4 Tg6-5
5. X4-2 Tg5-6
6. Tg5.1 X9-7
7. X2-3 X7-9
8. X3-4 Tg6-5
9. X4-2 Tg5-6
10. X2.2 X9-7
11. X2-3 X7-9
12. X3-4 Tg6-5
13. X4-2 Tg5-6
14. Tg5.1 X9-7
15. X2-3 X7-9
16. X3-4 Tg6-5
17. X4-2 Tg5-6
18. S6.5 X9-7
19. X2-3 X7-9
20. X3-4 Tg6-5
21. X4-2 Tg5-6
22. X2.2 X9-7
23. X2-3 X7-9
24. X3-4 Tg6-5
25. X4-2 Tg5-6
26. C3.1

Tàn Xe Tốt 02

Đỏ đi trước thắng

Lời giải:

1. X5.2 C1.1
2. S6.5 X6/1
3. X5-2 X6/1
4. X2.4 Tg6/1
5. X2-9 X6/2
6. X9/1 Tg6.1
7. X9.2 S6/5
8. X9-1 S5.6
9. X1/1 Tg6/1
10. X1-9 X6.1
11. X9/3 X6.1
12. X9/3 X6/1
13. X9-4 X6.2
14. S5.4 Tg6.1
15. Tg5.1 Tg6/1
16. Tg5.1 Tg6.1
17. S4/5 Tg6/1
18. Tg5-4 Tg6.1
19. S5/6 Tg6/1
20. C5.1

Biến thể

Đỏ đi trước Hòa

Lời giải:

1. X5.1 C1.1
2. Tg5.1 X6.3
3. X5-2 X6/3
4. X2.4 Tg6/1
5. X2-9 X6/2
6. X9/1 Tg6.1
7. X9.2 S6/5
8. X9-1 X6.5!
9. Tg5/1 X5.1!
10. Tg5.1 S5.6
10. X1/1 Tg6/1
11. X1-9 X6/5
12. Tg5/1 X6.3!
13. Tg5.1 X6/3
14. Tg5-6 X6-4
15. Tg6-5 X4-6
16. X9/1 Tg.1
17. X9/1 X6-5

Tàn Xe Tốt 03

Đỏ đi tiên Hòa

Lời giải:

1. S5/6 – X6.4
2. S6/5 – X6/3
3. S5.6 – X6-5
4. Tg5-4 – C6.1
5. Tg4/1 – C6-5
6. Tg4/1 – X5-6
7. Tg4-5 – X6-9
8. S6.5 – X9 -5
9. S5.6 – X5-9

Tàn Xe Tốt 04

Đỏ đi Tiên Hòa

Lời giải:

1. X7.9 Tg5.1
2. X7/4 P6/4
3. X7-5 Tg5-4
4. X5.4 P6.1
5. X5-4 P6-5
6. X4/4 P5/1 
(Biến 1)
7. X4-5 P5-6 
(Biến 2)
8. C5.1 X5-7 
(Biến 3)
9. X5.4 X7/6
10. X5-4 X7-5
11. X4/5 Tg4-5 (Hòa)

Biến 1:

…..

6. X4/5 P5/1
7. X4-5 P5-6 (Cách biên1)
8. X5-6 Tg4-5
9. C5.1 X5-7 (Cách biến 2)
10. C3-2 X7/3
11. Tg4-5 P6-5
12. Tg5-6 X7-5
13. X6.4 Tg5.1
14. C2-3 P5-9
15. X6.1 Tg5/1
16. C3-4 X5/1
17. X6/1 Tg5/1
18. C4.1 X5.1 (Hòa)

Cách biến 1:

7. C5.1 X5/3
8. X4.4 Tg.1! (Nếu Tg/1 or P5.1 thì X4/3 dọa Cục rồi C5.1 qua sông thắng)

Cách biến 2:

9. X6.5 P6.6
10. X6-4 X5/2
11. C3.1 P6-9
12. C3-4 Tg5-4
13. X4-9 P9-8
14. X9/4 Tg4.1
15. X9-6 Tg4-5
16. X6-4 P8-6 (Hòa)

Biến 2
8. C3.1 X5-7
9. C3-2 X7/2
10. C5.1 X7-6
11. Tg4-5 X6-5
12. Tg5-4 P6-1
13. C2-3 P1.1 (Cách biến 1)
14. C3.1 P1.8
15. X5-6 Tg4-5
16. C5.1 P1-5
17. C3-4 P5/5
18. X6.1 (Hòa)

Cách biến 1:

13. X5-9 X5-6
14. Tg4-5 P1-5
15. X9-5 P5.1 (Đen thắng)

Tàn Xe Tốt 05

Đỏ đi Tiên

Lời giải:

1. X2.5 Tg4.1
2. X2/3 X6.2 (Biến 1)
3. S5/6 X6-5
4. S6/5 Tg4-5
5. B3.1 X5.2
6. X2-3 Tg5/1
7. B3.1 X5/1
8. Tg5-4 Tg5.1
9. X3.2 Tg5/1
10. Tg4.1

Biến 1:

2. X2/3 X6-7
3. X2/2 B7.1 (Cách biến 1,2)
4. X2-6 Tg4-5
5. X6-5 Tg5-4
6. S5/4 X7.1
7. X5.4 Tg4/1
8. X5/3

Cách biến 1:

3. X2/2 Tg4/1
4. X2-5 X7.1
5. B3.1 Tg4.1
6. X5.1 X7-4
7. X5.1 X4-7
8. S5/4

Cách biến 2:

3. X2/2 X7.1
4. X2.4 Tg4/1
5. X2-5 B7.1
6. X5/3

Tàn Xe Tốt 06

Đỏ đi Tiên Thắng

Lời giải:

1. X6-4 P4-6
2. X4-8 X3/3
3. X8.2 P6/2
4. S5/4 B8-7 (Biến 1)
5. T5.7 X3-1
6. T7/9 C7-6 (Biến 2)
7. X8-4 X9.1
8. X4/6 X1-2
9. X4-8 X2-4
10. X8-2 P6-8
11. C5-4 Tg6.1
12. X2-4

Biến 1:

4. ………X9.1
5. T5.7 X3-1
6. T7/9 B8-7
7. X8-2 P6-8
8. X2-3 C8-7
9. X3/2 C7-6
10. C5-4 Tg6.1
11. X3-4

Biến 2:

6. ………C7.1
7. X8-5 C7-6
8. Tg5-4 X9.1
9. X5-3 X9/1
10. X3.1

Biến thể

Đỏ đi Tiên

Bài viết liên quan