Điều khoản và điều kiện

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Trang web cotuong.vn được tạo ra nhằm cung cấp, đưa các thông tin, hướng dẫn liên quan đến cờ tướng. Bạn có quyền tự do để truy cập trang web, nhưng xin vui lòng đọc trước các điều khoản và điều kiện trước tiên.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bên dưới. BQT cotuong.vn có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trong mục này. Bạn phải tuân theo những sửa đổi như vậy và do đó nên thường xuyên ghé thăm mục này.

Bằng cách truy cập và duyệt trang web này, có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện vô điều kiện. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện, xin vui lòng không sử dụng trang web.

Điều khoản và Điều kiện

1.     Tất cả các tài liệu, thiết kế, văn bản và hình ảnh (gọi chung là “Tài liệu”) có trong trang web là tài sản được đảm bảo bản quyền tác giả của cotuong.vn. Trừ khi có ghi chú khác, hoặc là tài sản có bản quyền của các bên thứ ba của cotuong.vn. Chúng tôi không bảo đảm cũng như không cam kết rằng việc sử dụng tài liệu hiển thị trên trang web sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hay liên kết với cotuong.vn..

2.     Bạn có thể tải về một bản copy duy nhất của Tài liệu hiển thị trên các trang web chỉ cho mục đích phi thương mại và sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, bạn không thể xóa hoặc thay đổi tác quyền, nhãn hiệu và thông báo về quyền sở hữu khác có trong Tài liệu. Bạn không thể sửa đổi, điều chỉnh hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu hoặc phân phối, xuất bản, truyền, tái sử dụng, tải lên hoặc sử dụng nội dung của trang web cho mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn, những văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.

3.     Việc sử dụng trái phép tài liệu trên trang web này bị nghiêm cấm và là một sự vi phạm bản quyền của cotuong.vn và hoặc các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn theo luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai.

4.     Trong nỗ lực để đưa các cam kết chính xác và mới nhất lên trang web này, cotuong.vn không bảo đảm hoặc tuyên bố cho sự chính xác, tính đúng đắn, độ tin cậy hoặc nếu không liên quan đến những cam kết trên thì không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm với bất kỳ thiếu sót hoặc lỗi nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi đánh máy và lỗi kỹ thuật) trong nội dung của trang web.

5.     Thông tin trên trang web có thể thay đổi mà không báo trước. Thông tin về sản phẩm và dịch vụ của cotuong.vn chỉ được áp dụng ở Việt Nam trừ khi có ghi chú khác. Một số sản phẩm và dịch vụ có thể không có sẵn trong những khu vực nhất định. BQT cotuong.vn không đảm bảo rằng các tài liệu trên trang web này là thích hợp hay sẵn sàng để sử dụng ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam. Những người truy cập trang web này từ các nước khác phải tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương của nước đó.

6.     Bạn hoàn toàn chịu rủi ro cho việc sử dụng và truy cập trang web này. BQT cotuong.vn và các bên khác tham gia vào việc tạo ra, sản xuất hoặc cung cấp các trang web không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, về sau, gián tiếp hoặc bồi thường thiệt hại, phát sinh từ việc truy cập, hoặc sử dụng, hoặc lướt web của bạn, hoặc tải về bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ trang web bị hư hỏng hoặc có thể lây nhiễm virus thiết bị máy tính của bạn hoặc các tài sản khác như hậu quả phải có. Nếu không có giới hạn ở trên, tất cả mọi nội dung trên trang web cung cấp cho bạn “NHƯ LÀ” KHÔNG BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HAY KHÔNG VI PHẠM. Xin lưu ý rằng một số khu vực có thể không cho phép loại trừ cam kết ngầm, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Kiểm tra luật pháp địa phương của bạn cho bất kỳ hạn chế hoặc hạn chế liên quan đến việc loại trừ cam kết ngầm.

7.     Nhãn hiệu hiển thị trên các trang web này đã được đăng kí và chưa đăng ký của cotuong.vn.