Quy Bối Pháo chuyên đề – Bài 1

author
6 minutes, 6 seconds Read

Bài 1: Quy Bối Pháo chuyên đề

Cách đây 10 năm tui tình cờ mua được quyển sách cũ của dịch giả Nguyễn Bá Hùng biên soạn. Như bắt được vàng, tui chuyên tâm nghiên cứu và thử nghiệm, tìm thêm các biến mới. Giờ đây tui muốn chia sẻ kinh nghiệm tui áp dụng thực chiến với trận thức hiện nay rất ít người sử dụng này: Tiên khởi Ngũ Cửu Pháo chống Hậu đi Quy Bối Pháo tấn Chốt 3. Hy vọng mọi người sẽ có thêm vũ khí để đối phó với Ngũ Cửu Pháo, một lối đánh từ bên cánh rất khó chịu. Các bạn cao cờ nếu được xin hãy chỉnh sửa khi các bạn tìm được biến hóa thâm hậu hơn, tui rất cảm ơn.

Cuộc 9.2: Tiên Ngũ Cửu Pháo, Hậu tấn Chốt 3

1. Pháo 2 bình 5/Mã 8 tấn 7
2. Mã 2 tấn 3/Xe 9 tấn 1
3. Xe 1 bình 2/Pháo 8 thoái 1
4. Mã 8 tấn 7/Tượng 3 tấn 5
5. Pháo 8 bình 9/Chốt 3 tấn 1

Bài 1

Khác với cuộc trước, như hình 9.2, Hậu lúc này chọn phương án Chốt 3 tấn 1 để đối phó với Ngũ Cửu Pháo, chấp nhận cho Tiên đưa Xe 9 ra. Vậy Hậu đang có thủ đoạn phản kích nào, chúng ta sẽ cùng xem qua 3 phương án đáp trả của Tiên: Chốt 5 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 8.

Biến 1: Chốt 5 tấn 1

6. Chốt 5 tấn 1/Mã 2 tấn 3
7. Mã 3 tấn 5/Pháo 8 bình 2

Nếu ở nước thứ 7 Tiên tranh đi Xe 9 bình 8 thì Hậu Pháo 2 tấn 2, Xe 8 tấn 1 (Nếu Tiên đi Xe 8 tấn 4 thì Hậu Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 7, Pháo 8 bình 2, Xe 8 bình 9, Mã 7 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 7, Xe 1 tấn 2, Hậu có Mã đứng án ngữ cửa sông sẵn sàng nhảy qua bắt Pháo hoặc đổi Mã, rất linh hoạt ), Chốt 7 tấn 1, Mã 3 tấn 5, rõ ràng là Tiên tốn nước đi, thay vì trực tiếp đi Xe 9 tấn 1 tốt hơn nhiều.

8. Chốt 5 tấn 1/Chốt 5 tấn 1
9. Pháo 5 tấn 3/Mã 3 tấn 5
10. Xe 2 tấn 4/Xe 9 bình 4
11. Tượng 7 tấn 5/Sĩ 4 tấn 5
12. Sĩ 6 tấn 5/Pháo trước tấn 4
13. Chốt 9 tấn 1/Pháo sau bình 3
14. Xe 9 bình 8/Pháo 2 bình 5
15. Mã 7 tấn 5/Xe 4 tấn 5
16. Mã 5 thoái 3/…

Nếu Tiên đi Xe 2 bình 5 giữ Mã thì Hậu Mã 5 tấn 7, Pháo 5 bình 4, Mã trước tấn 6, Sĩ 5 tấn 4, Chốt 7 tấn 1, Pháo 4 thoái 1, Pháo 3 tấn 5, Pháo 9 tấn 1, Pháo 3 tấn 2, Pháo 9 thoái 1, Xe 1 bình 4, Sĩ 4 tấn 5, Xe trước bình 1, Tượng 5 thoái 3, Xe 4 tấn 6, Pháo 9 bình 5, Tiên dù cố gắng nhưng không sao tránh khỏi bị mất quân.

16. …/Xe 4 bình 3
17. Xe 8 tấn 8/Pháo 3 tấn 1
18. Xe 2 bình 6/Xe 3 bình 1
19. Pháo 9 bình 6/Xe trước bình 7

Tiên có công thế. Hậu có nhiều Chốt. Khai cuộc đến đây cả hai đều có thể hài lòng với những gì đạt được.

Biến 2: Chốt 3 tấn 1

6. Chốt 3 tấn 1/Pháo 8 bình 3
7. Xe 9 bình 8/Xe 1 tấn 2
8. Chốt 9 tấn 1/Pháo 3 bình 2
9. Xe 8 bình 9/Pháo trước bình 3
10. Xe 2 tấn 7/Xe 9 bình 4
11. Chốt 9 tấn 1/Xe 1 bình 2
12. Pháo 9 tấn 4/Pháo 2 bình 1
13. Xe 9 bình 8/Xe 2 tấn 7
14. Mã 7 thoái 8/Xe 4 tấn 2
15. Mã 3 tấn 4/Mã 2 tấn 4
16. Mã 8 tấn 9/Sĩ 4 tấn 5

Bức tường phòng thủ của Hậu khá kiên cố, Tiên dốc hết sức tấn công cánh trái lại khổ nhọc đưa quân qua cánh phải, cuối cùng cũng chỉ đưa được một Chốt qua sông. Thế trận hai bên cân bằng. Hậu có thể hài lòng.

Biến 3: Xe 9 bình 8

6. Xe 9 bình 8/Xe 1 tấn 2
7. Xe 8 tấn 6/…

Nếu Tiên đi Xe 8 tấn 4 thì Hậu Pháo 3 bình 3, Pháo 9 bình 8, Pháo 2 tấn 5, Pháo 5 bình 8, Mã 2 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Tượng 5 tấn 7, Mã 3 tấn 4, Xe 1 bình 4, Mã 7 thoái 5, Mã 7 tấn 6, Mã 5 tấn 3, Mã 6 tấn 4, Hậu đã bay được Mã lên, phối hợp cùng Xe Pháo Mã đã tề tựu đông đủ, Tiên không thể xem thường.

8. …/Pháo 8 bình 2
9. Pháo 5 tấn 4/Mã 7 tấn 5
10. Xe 8 bình 5/Pháo trước bình 3
11. Tượng 3 tấn 5/…

Nếu Tiên không lên Tượng mà sai lầm cố đi Xe 5 bình 8 tiếp tục kềm giữ cánh phải bên Hậu không cho xuất Xe thì Hậu sẽ Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1 (Nếu Tiên đi Mã 7 thoái 5 thì Hậu Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 4, Mã 5 tấn 4, Pháo 3 tấn 7, Tiên lâm nguy), Pháo 3 tấn 7, Xe 2 tấn 4, Pháo 2 tấn 1, Hậu hơn quân, ưu thế lớn.

11. …/Xe 1 bình 2
12. Xe 2 tấn 9/Pháo 3 tấn 4
13. Pháo 9 tấn 4/…

Nếu Tiên tham quân, đi Xe 8 bình 7 thì Hậu Pháo 2 bình 5, Xe 7 thoái 3, Pháo 5 tấn 2, Hậu hơn quân ưu lớn.

13…./Pháo 2 bình 3
14. Sĩ 6 tấn 5/Mã 2 tấn 3
15. Xe 5 thoái 2/Xe 2 tấn 5
16. Pháo 9 tấn 3/Xe 2 thoái 7
17. Pháo 9 thoái 4/Sĩ 4 tấn 5

Tiên bị uy hiếp cánh trái nặng nề. Chiến thuật tấn Binh 3, và dồn Song Pháo tấn công lộ 8, 9 đã đạt kết quả mỹ mãn.

Bài viết liên quan