Quy Bối Pháo chuyên đề – Bài 5

author
5 minutes, 35 seconds Read

Bài 5: Tiên cấp tấn trung binh, Hậu chuyển Liệt Pháo

Bài này trình bày khai cuộc Quy Bối Pháo chuyển Liệt Pháo quyết sống mái với bên Tiên cấp tấn trung binh hoãn khai Xa. Với việc Tiên tiến Chốt Đầu từ rất sớm khiến Hậu chỉ còn 2 phương án, một là nghênh chiến bằng Liệt Pháo, và hai là bổ Tượng, bởi con Pháo 8 chưa kịp “Thụt”.

Cuộc 2.5: Tiên hoãn khai Xa, Hậu tấn Chốt 7

1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
3. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5

Tiên e ngại con Pháo Thụt của Hậu, bèn trì hoãn xuất Xe mà tấn nhanh Chốt giữa mở đường máu hòng làm phá sản ý đồ đối thủ. Hậu thuận theo thời thế, bổ Liệt Pháo là nước đối công tích cực. Lên Tượng Sĩ phòng thủ tiêu cực có thể chẹt mất đường ra của Tả Hoành Xe sau này, lại tự hạn chế đường phản kích trung lộ của con Pháo Thụt hung hiểm.

4. Mã 8 tấn 7, Pháo 8 thoái 1

Hậu kiên trì với chiến lược lấy thủ làm công, lấy công làm thủ, đến đây đã hình thành trận thức Quy Bối Pháo chuyển Liệt Pháo một cách đàng hoàng. Tiên đến đây hai Xe đều chưa xuất động, Hậu thì ung dung chống đỡ.

5. Pháo 8 tấn 5, Pháo 5 tấn 3

Pháo 8 tấn 5 của Tiên gần như là nước phản công tốt nhất khi Hậu chuyển Liệt Pháo. Hậu ở đây chọn phương án nổ sớm Chốt giữa thay vì lên Mã phải, chính bởi đã chuẩn bị con Pháo Thụt đang nằm im chờ thời, sẽ sẵn sàng yểm trợ lúc nguy cấp.

6. Sĩ 6 tấn 5 , Chốt 7 tấn 1

Hình 2.5:

Bài 5

Hậu chọn phương án khai thông Mã 7, tạm thời án binh bất động cánh phải. Đến đây như hình 2.5 Tiên có 3 cách đi tiếp: Xe 9 bình 8, Mã 3 tấn 5, Xe 1 bình 2.

Biến 1: Xe 9 bình 8

7. Xe 9 bình 8, Pháo 8 bình 5
8. Xe 1 bình 2, Mã 7 tấn 6
9. Xe 2 tấn 5 , Xe 9 bình 7
10. Pháo 8 bình 2, …

Nước mạnh của Tiên, với ý đồ thọc Pháo đáy công Tướng, hoặc tiếp tục Xe 8 tấn 8 chẹt Mã, rồi lại bình Pháo bắt chết Mã Hậu, rất nhiều tác dụng.

10. … , Mã 2 tấn 1
11. Xe 8 tấn 7 , Xe 1 bình 2
12. Xe 8 bình 4 , Mã 6 tấn 7
13. Xe 2 tấn 1 , Pháo 5 tấn 1
14. Xe 2 bình 5 , Xe 2 tấn 5
15. Xe 6 thoái 4, Chốt 7 tấn 1
16. Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 3
17. Tượng 7 tấn 9, Chốt 7 bình 6
18. Tượng 9 tấn 7, Chốt 6 tấn 1
19. Xe 5 thoái 2, Chốt 6 bình 5
20. Xe 5 thoái 1, Mã 7 tấn 5
21. Tượng 7 thoái 5, Xe 7 tấn 6

Sau màn giao tranh kịch liệt giờ đây song phương ngang thế.

Biến 2: Mã 3 tấn 5

7. Mã 3 tấn 5, Pháo 8 bình 5
8. Xe 9 bình 8, Mã 7 tấn 6
9. Pháo 5 tấn 2, …

Nếu Tiên không đổi quân mà đi bậy Pháo 8 tấn 1 thì Hậu Pháo trước tấn 2, Tượng 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Xe 1 tấn 2, Pháo 5 thoái 2, Tiên mất trắng một quân, thất bại chẳng còn xa nữa.

9. … , Pháo 5 tấn 4
10. Xe 1 bình 2, Xe 9 bình 7
11. Tượng 3 tấn 5, Mã 2 tấn 3
12. Xe 2 tấn 4 ,Mã 6 tấn 7
13. Xe 2 thoái 1, Mã 7 tấn 6
14. Xe 2 tấn 1, …

Nếu Tiên sai lầm tiếp tục đi Xe 2 bình 4 đuổi Mã thì Hậu Pháo 5 bình 7, Sĩ 6 thoái 5, Mã 6 thoái 4, Tượng 5 tấn 1, Xe 7 bình 8, Tướng 5 bình 4, Xe 8 tấn 7, Tướng 4 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Sĩ 4 tấn 5, Mã 4 tấn 5, Xe 4 bình 3, Tiên lâm vào thảm cảnh.

14. … , Mã 6 thoái 7
15. Xe 2 thoái 1, Mã 6 tấn 7
16. Xe 2 tấn 1, Mã 6 thoái 7

Song phương bất biến thành hòa.

Biến 3: Xe 1 bình 2

7. Xe 1 bình 2, Pháo 8 bình 5
8. Xe 2 tấn 4, …

Nếu Tiên đi Xe 2 tấn 6 thì Hậu cũng vẫn Mã 7 tấn 6, Pháo 8 tấn 1, Xe 9 tấn 1 (Nếu Hậu đi Pháo sau tấn 1 thì Tiên Xe 2 bình 5, Xe 9 bình 2, Xe 5 thoái 2, Sĩ 4 tấn 5, Xe 5 bình 4, Xe 2 tấn 3, Xe 9 bình 8, Xe 2 tấn 5, Mã 7 thoái 8, Mã 6 thoái 7, Chốt 3 tấn 1, Tiên dễ đi), Xe 9 bình 8, Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Pháo trước tấn 2, Tượng 7 tấn 5, Xe 1 tấn 2, Xe 8 bình 6, Xe 9 bình 4, Xe 2 thoái 2, Pháo 5 bình 4, Xe 6 bình 8, Mã 4 tấn 6, Xe 2 bình 4, Xe 4 bình 6, hai bên kìm chế lẫn nhau.

8. … , Mã 7 tấn 6
9. Xe 2 bình 4, Mã 6 tấn 4
10. Mã 7 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
11. Pháo 8 thoái 3, Mã 4 tấn 5
12. Tượng 7 tấn 5, Mã 2 tấn 1
13. Xe 9 bình 6, Xe 1 bình 2
14. Pháo 8 bình 9, Chốt 3 tấn 1
15. Xe 4 tấn 1, Mã 1 thoái 3
16. Xe 4 bình 5 ,Tượng 3 tấn 5
17. Xe 5 bình 4, Pháo trước bình 2
18. Xe trước tấn 3, Chốt 1 tấn 1

Hậu có ưu thế chút ít.

Bài viết liên quan