Tổng hợp kết quả và biên bản vòng 1-2-3 (ngày 17/05) : Giải cờ tướng Cao Cảng Bôi 2018

author
2 minutes, 5 seconds Read

 

Kết quả và biên bản ván đấu vòng 1 giải cờ tướng Cao Cảng Bôi 2018

 

Tôn Hạo Vũ 1 – 1 Quách Phụng Đạt

 

 

Trương Bân 0 – 2 Mạnh Thần

 

 

Võ Tuấn Cường 1 – 1 Lưu Tử Kiện

 

 

Từ Hạo 0 – 2 Triệu Kim Thành

 

 

Đảng Phỉ 2 – 0 Từ Sùng Phong

 

 

Trương Thụy Phong 0 – 2 Hà Văn Triết

 

 

Trương Học Triều 2 – 0 Hoàng Quang Dĩnh

 

 

Lý Hàn Lâm 0 – 2 Vương Thiên Nhất

 

 

Hoàng Trúc Phong 1 – 1 Ngô Ngụy

 

 

Tài Dật 1 – 1 Triệu Vĩ

 

 

 

Kết quả và biên bản ván đấu vòng 2 giải cờ tướng Cao Cảng Bôi 2018

 

Vương Thiên Nhất 2 – 0 Trương Học Triều

 

 

Hà Văn Triết 1 – 1 Đảng Phỉ

 

 

Triệu Kim Thành 2 – 0 Mạnh Thần

 

 

Ngô Ngụy 1 – 1 Tài Dật

 

 

Triệu Vĩ 1 – 1 Hoàng Trúc Phong

 

 

Quách Phụng Đạt 0 – 2 Võ Tuấn Cường

 

 

Hoàng Quang Dĩnh 2 – 0 Lý Hàn Lâm 

 

 

Từ Sùng Phong 1 – 1 Trương Thụy Phong 

 

 

Từ Hạo 1 – 1 Trương Bân

 

 

 

Kết quả và biên bản ván đấu vòng 3 giải cờ tướng Cao Cảng Bôi 2018

 

Vương Thiên Nhất 2 – 0 Triệu Kim Thành

 

 

Võ Tuấn Cường 1 – 1 Hà Văn Triết

 

 

Đảng Phỉ 1 – 1 Lưu Tử Kiện

 

 

Mạnh Thần 2 – 0 Hoàng Quang Dĩnh

 

 

Tôn Hạo Vũ 2 – 0 Ngô Ngụy

 

 

Trương Học Triều 1 – 1 Triệu Vĩ

 

 

Hoàng Quang Dĩnh 1 – 1 Tài Dật

 

Trương Thụy Phong 0 – 2 Từ Hạo

 

 

Trương Bân 1 – 1 Quách Phụng Đạt

 

 

Lý Hàn Lâm 1 – 1 Từ Sùng Phong

 

Bài viết liên quan