Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số

author
2 minutes, 58 seconds Read

Với các chữ số (2;;3;;4;;5;;6) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số (2;;3) không đứng cạnh nhau?

A. 120
B. 96
C. 48
D. 72

Số cần tìm có dạng (overline {abcde} ).

Ta xét có bao nhiêu số dạng (overline {abcde} ) lập từ các chữ số (2,3,4,5,6) :

– Chọn a : có 5 cách

– Chọn b : có 4 cách

Có thể bạn quan tâm

  • Bán điện thoại iPhone 6 cũ bao nhiêu tiền?
  • Từ các chữ số 0; 2; 3 7 8 9 có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau
  • Heo quay 15 kg bao nhiêu tiền?
  • Tiểu đường của người bình thường là bao nhiêu?
  • Bánh quy kẹp kem bao nhiêu calo?

– Chọn c : có 3 cách

– Chọn d : có 2 cách

– Chọn e : có 1 cách

Có (5 times 4 times 3 times 2 times 1 = 120) số lập từ 5 chữ số trên.

adsense

Ta xét có bao nhiêu số dạng (overline {abcde} ) lập từ các chữ số (2,3,4,5,6), mà chữ số 2 và 3 đứng cạnh nhau.

Nhận xét : có 4 vị trí gần nhau là (overline {ab} ,,,overline {,bc,,} ,,,,,overline {cd} ,,,,overline {de} ).

Với mỗi vị trí đứng gần nhau, chữ số 2 có thể đứng trước hoặc sau chữ số 3, vậy có 2 cách sắp xếp vị trí cho 2 và 3.

Với 3 vị trí còn lại để xếp các chữ số 4, 5, 6.

– Chữ số 4 có 3 cách xếp

– Chữ số 5 có 2 cách xếp

– Chữ số 6 có 1 cách xếp

Vậy sẽ có (3 times 2, times 1 = 6) cách để xếp 3 chữ số 4, 5, 6.

Vậy có tất cả : (4 times 2 times 6 = 48) số dạng (overline {abcde} ) lập từ các chữ số (2,3,4,5,6), mà chữ số 2 và 3 đứng cạnh nhau.

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho có đúng 3 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ, đồng thời ba chữ số chẵn đứng liền nhau? 

A. 864

B. 1728

C. 576

D. 792

Xem chi tiết

Tự các số tự nhiên 1 2 3 4 có thể lấp được bao nhiêu số tự nhiên có 4?

Sắp xếp 4 số tự nhiên 1, 2, 3, 4 theo thứ tự khác nhau ta sẽ được các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau => Có 4! = 24 số.

Tự các số 1 3 5 có thể lấp được bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số khác nhau?

⇒ Từ các số 1,3,5 1 , 3 , 5 có thể lập được 3+9+27=39 3 + 9 + 27 = 39 số tự nhiên khác nhau có ít hơn 4 chữ số.

Tự các chữ số 1 2 3 có thể lấp được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

Lời giải của Tự Học 365
-Số có 1 chữ số khác nhau là 3 số: 1, 2, 3. – Số có 2 chữ số khác nhau là 6 số: 12, 21, 13, 31, 23, 32. -Số có 3 chữ số khác nhau là 6 số: 123, 132, 213, 231, 312, 321. Vậy ta có 3 + 6 + 6 =15 số.

Tự các chữ số 2 3 4 5 có thể lấp được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau?

Đáp án án đúng là: D
Theo quy tắc nhân có 4.4.4.4=256 số.

programming
bao nhiêu

Bài viết liên quan