Tượng Kỳ TRUNG CỤC PHI ĐAO CHIẾN PHÁP 1

author
1 minute, 28 seconds Read

Tượng kỳ trung cục phi đao chiến pháp (1): khí tử công tương

Như trong Hình 1, Pháo Mã bên trái của Đen đang bị dọa bắt, và đối mặt mất quân. Hiện đến lượt đen đi, Đen khéo léo sử dụng phi dao, diệu diễn sát cục. Đen nên chơi như thế nào?


Hình 1

Trứ pháp: hắc tiên thắng

1. . . . . . . Pháo 1 bình 3 (hình 2)!

Không để ý mã, pháo bị bắt. Đen bình pháo công tượng, có đảm có thức, phi đao chi thủ!


Hình 2


2. Sĩ lục tiến ngũ, pháo 8 tiến 2!
Tiến pháo, phong xe khí mã, quả đoán mạnh mẽ!
3. Pháo tam tiến nhất, xa 2 thối 4.
4. Pháo tam tiến ngũ, pháo 3 tiến 7..

Pháo oanh tượng đáy thành xa mã pháo quy biên chi thế, là khí tử dự tính ban đầu.
5. Pháo tam thối nhất, tốt 5 tiến 1.
6. Xa tam bình lục, pháo 3 bình 1.
7. Xa lục thối nhị, xa 2 tiến 6.
8. Sĩ ngũ thối lục, pháo 8 bình 1!!
Khí xe đánh chớp nhoáng, phi đao kinh người! Tính chính xác thành kẹp xe pháo tuyệt sát
9. Xa nhị tiến cửu, xa 2 thối 1.
10. Sĩ lục tiến ngũ, tiền pháo bình 2 (Hình 3).

Hình 3

Pháo trùng, đen thắng.

Bài viết liên quan