Tượng kỳ trung cục phi đao chiến pháp (2): Bác Sĩ Phi Đao

author
1 minute, 7 seconds Read

Như hình 1, bên đỏ phương đa binh đa tượng, thực lực chiêm ưu.. Hiên tại đến lượt đen đi, làm sao nắm lấy thời cơ chiến đấu, thưởng tiên hạ thủ, đoạt được thắng cục. Đen nên chơi như thế nào?

Hình 1


Trứ pháp: hắc tiên thắng

1. . . . . . . Mã 3 tiến 5( Hình 2)!
Khí mã sát sĩ, phi đao chi trứ! Đây là bước đầu tiên.

Hình 2

2. Xa cửu tiến tam, tương 4 tiến 1.
3. Pháo tam tiến nhất, pháo 6 thối 1.
4. Sĩ lục tiến ngũ, xa 2 tiến 1!
Đen không ăn pháo, mà vào xe tróc tương gọi sát, phi đao nhập cục, lão luyện chi trí! Như nhầm đi xa 2 bình 3, tắc xa cửu thối cửu, xa 4 tiến 4, xa tứ tiến tứ, xa 4 bình 5, soái ngũ bình tứ, đỏ chuyển bại thành thắng.
5. Sĩ ngũ tiến lục, xa 2 bình 3.
6. Soái ngũ tiến nhất, xa 4 tiến 3( Hình 3), đen thắng!

Hình 3

Bài viết liên quan