Tượng kỳ trung cục phi đao chiến pháp (3): Nhất chiêu chế thắng

author
0 minutes, 36 seconds Read

Như hình 1 nhắc nhỡ: Đỏ tiên, xa song pháo sát thế đã thành, nhất chiêu chế thắng. Cờ đỏ nên chơi như thế nào?


Hình 1


Trứ pháp: Đỏ tiên thắng:

1. Xa thất tiến tam ( Hình 2, nhất chiêu chế thắng đồ )! . . . . . .

Tiến xa dậng tượng khẩu, tuyệt diệu phi đao, một chiêu là thắng.

Đen như đi ( nhất ):

1. . . . . . . Tướng 4 tiến 1.

2. Pháo cửu bình 6, muộn sát, Đỏ thắng.

Đen như đi ( nhị ):

1. . . . . . . Tượng 5 thối 3.

2. Pháo cửu bình lục, Đỏ cũng thắng.

Bài viết liên quan