Ván Cờ Kinh Động Trời Đất của Hồ Vinh Hoa

author
1 minute, 27 seconds Read

Trong tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của nhà văn La Quán Trung có 1 đoạn truyền thuyết miêu tả về việc danh tướng Quan Vũ của Lưu Bị, một đao chém bay đầu đại tướng Hoa Hùng của Đổng Trác, mà chén rượu trong tay của Tào Tháo vẫn còn nóng. Thần dũng vô địch thiên hạ của Quan Vũ gây chấn động 18 lộ chư hầu. Thực giả của việc này thế nào, hậu thế chưa thể xác minh được. Nhưng tại thập niên 70, chuyện Hồ Vinh Hoa tính toán sát lộ xong mà bát canh vẫn còn nóng thì có không ít nhân sĩ trong giới cờ có thể làm chứng. Nếu như các bạn không tin, thì có thể xem một trong những đoạn ký thuật mắt thấy tai nghe của Bàng Tiểu Dư tiên sinh, để cùng nhau ôn lại giai đoạn đỉnh cao của Hồ Tư Lệnh, làm nên giai thoại “Khoảng tiếu đàm. Quân giặc tro tiêu khói diệt”.

Phần bình luận chuyên sâu thuật lại ván đấu của Hồ Vinh Hoa:

Bài viết liên quan