author

Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023

Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023 1) Đơn vị tổ chức: – Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc – Trung tâm quản lý kỳ bài tỉnh Quảng Đông – Cục thể thao thành phố Đông Hoàn 2) Thời gian, địa điểm: từ ngày 22/9 đến 26/9/2023 tại thành phố Đông Hoàn, tỉnh […]

Quy tắc của môn sinh học cờ

Quy tắc tổng quát: Đạo đánh cờ, trọng phẩm cách, đổi thái độ, sửa tính cách, làm sáng trí, hiểu rõ ràng. Với năm điều, sẽ tới đạo. Phẩm chất cờ 1. Tập an tĩnh: trước ván cờ, ngồi vững chắc, quân đi nhẹ, chớ thành tiếng 2. Tập lễ phép: trong ván cờ, cần lễ độ, đánh cờ […]