Cờ tàn Xe Tốt

Tàn Xe Tốt 01 Đỏ đi trước thắng. Lời giải: 1. C3.1 Tg5-6 (Biến 1,2,3) 2. C3.1 S5.6 3. X1/3! S4.5 (Biến 4, 5) (Nước X1/3 này rất hay) 4. S6.5 Tg6-5 (Nếu S5/4 thì S5/4 thắng như chính cuộc) 5. S5/4 Tg5-6 (Nếu Tg5-4 thì X9-6 chiếu rồi X6-8) 6. X1.6! Tg6-5 (Tiến Xe ghim hết cả hệ thống […]