Chương 1: Tiết Đen hữu chính mã, đỏ lưỡng đầu xà – Cục 19

author
0 minutes, 35 seconds Read
Chương 1: Tiết Đen hữu chính mã, đỏ lưỡng đầu xà
Cục 19 Đen trực hoành xe

Ván này đen thẳng hoành xe, bên đỏ hai loại cách đi:
-(Giáp) xe chín tiến một tăng cường sức mạnh lưỡng đầu xà tư, cách đi hàm súc, công thủ đều được.
-(Ất) pháo tám bình chín mặc dù với tích cực, nhưng dễ dàng để bên đen cường liệt phản kích, bên đỏ khó khống chế thế cục.

Chương 1

Bài viết liên quan