Kết quả và biên bản vòng 1, 2 : Giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

author
6 minutes, 21 seconds Read

 

Kết quả và biên bản vòng 1 : Giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018 

 

Thời gian: 12h00 ngày 26/05/2018

 

Trận 1: Hạ Môn 5 – 3 Giang Tô

 

Trương Thân Hoành 1 – 1 Từ Siêu

Tôn Dật Dương 1 – 1 Nhiếp Thiết Văn

Chung Thiếu Hồng 2 – 0 Vương Hạo

Trình Minh 1 – 1 Trịnh Nhất Hoăng

 

Trận 2: Hàng Châu 5 – 3 Kinh Ký

 

Quách Phụng Đạt 1 – 1 Tưởng Xuyên

Kim Ba 0 – 2 Vương Thiên Nhất

Thân Bằng 1 – 1 Lục Vĩ Thao

Triệu Điện Vũ 1 – 1 Triệu Kim Thành

 

Trận 3: Quảng Đông 4 – 4 Hà Nam

 

Trịnh Duy Đồng 1 – 1 Tào Nham Lỗi

Lưu Minh 1 – 1 Trương Học Triều

Hứa Ngân Xuyên 1 – 1 Hà Văn Triết

Võ Tuấn Cường 1 – 1 Hứa Quốc Nghĩa

 

Trận 4: Nội Mông Cổ 2 – 6 Giang Tây 

 

Triêu Quốc Vinh 0 – 2 Tài Dật

Lê Đức Chí 1 – 1 Úy Cường

Hồng Trí 1 – 1 Diêu Hồng Tân

Lưu Tông Trạch 2 – 0 Hác Kế Siêu

 

Trận 5: Thâm Quyến 4 – 4 Sơn Đông

 

Hoàng Hải Lâm 2 – 0 Tạ Khuy

Trần Phú Kiệt 2 – 0 Lý Vũ

Hoàng Quang Dĩnh 0 – 2 Lưu Tử Kiện

Lý Hàn Lâm 0 – 2 Trình Vũ Đông

 

Trận 6: Tứ Xuyên 6 – 2 Chiết Giang

 

Mạnh Thần 2 – 0 Từ Sùng Phong

Triệu Hâm Hâm 1 – 1 Triệu Phàn Vĩ

Lý Thiếu Canh 2 – 0 Triệu Dương Hạc

Hoàng Trúc Phong 1 – 1 Uông Dương

 

Trận 7: Hồ Bắc 3 – 5 Thượng Hải 

 

Miêu Lợi Minh 1 – 1 Vạn Xuân Lâm

Tôn Dũng Chinh 1 – 1 Trương Bân

Lý Tuyết Tùng 0 – 2 Triệu Vĩ

Tạ Tĩnh 1 – 1 Triệu Tử Vũ

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 1 tại giải:

 

Kim Ba 0 – 2 Vương Thiên Nhất 

 

 

Mạnh Thần 2 – 0 Từ Sùng Phong 

 

 

Lưu Tông Trạch 2 – 0 Hác Kế Siêu 

 

 

Triệu Quốc Vinh 0 – 2 Tài Dật

 

 

Trịnh Duy Đồng 1 –  1 Tào Nham Lỗi 

 

 

Hứa Ngân Xuyên 1 – 1 Hà Văn Triết 

 

 

Hồng Trí 1 – 1 Diêu Hồng Tân 

 

 

Lê Đức Chí 1 – 1 Úy Cường 

 

 

Hoàng Hải Lâm 2 – 0 Tạ Khuy

 

 

Trần Phú Kiệt 2 – 0 Lý Vũ

 

 

Hoàng Quang Dĩnh 0 – 2 Lưu Tử Kiện 

 

 

Lý Hàn Lâm 0 – 2 Trình Vũ Đông

 

 

Lý Thiếu Canh 2 – 0 Triệu Dương Hạc

 

 

Lý Tuyết Tùng 0 – 2 Triệu Vĩ 

 

Quách Phụng Đạt 1 – 1 Tưởng Xuyên 

 

 

Chung Thiếu Hồng 2 – 0 Vương Hạo 

 

 

Trình Minh 1 – 1 Trịnh Nhất Hoằng 

 

 

 

 

Kết quả và biên bản vòng 2 : Giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018 

 

Thời gian: 12h00 ngày 27/05/2018

 

Trận 1: Giang Tô 4 – 4 Hạ Môn 

 

Vương Bân 1 – 1 Trần Hoằng Thịnh

Trịnh Nhất Hoằng 1 – 1 Tôn Dật Dương

Từ Siêu 1 – 1 Chung Thiếu Hồng

Nhiếp Thiết Văn 1 – 1 Trình Minh

 

Trận 2: Kinh Ký 5 – 3 Hàng Châu

 

Lục Vĩ Thao 1 – 1 Thân Bằng

Vương Thiên Nhất 1 – 1 Kim Ba

Tưởng Xuyên 2 – 0 Quách Phụng Đạt

Triệu Kim Thành 1 – 1 Triệu Điện Vũ

 

Trận 3: Hà Nam 5 – 3 Quảng Đông 

 

Tào Nham Lỗi 2 – 0 Trương Học Triều

Hứa Quốc Nghĩa 1 – 1 Lưu Minh

Võ Tuấn Cường 1 – 1 Hứa Ngân Xuyên

Trịnh Duy Đồng 1 – 1 Hà Văn Triết

 

Trận 4: Giang Tây 3 – 5 Nội Mông Cổ

 

Diêu Hồng Tân 0 – 2 Hồng Trí

Úy Cường 1 – 1 Lê Đức Chí

Tài Dật 1 – 1 Triệu Quốc Vinh

Hác Kế Siêu 1 – 1 Lưu Tông Trạch

 

Trận 5: Sơn Đông 4 – 4 Thâm Quyến

 

Tạ Khuy 1 – 1 Hoàng Quang Dĩnh

Hoàng Hải Lâm 1 – 1 Trần Phú Kiệt

Lưu Tử Kiện 1 – 1 Trình Vũ Đông

Lý Vũ 0 – 2 Lý Hàn Lâm

 

Trận 6: Chiết Giang 4 – 4 Tứ Xuyên

 

Tôn Hân Hạo 1 – 1 Lý Thiếu Canh

Triệu Phàn Vĩ 1 – 1 Hoàng Trúc Phong

Từ Sùng Phong 1 – 1 Mạnh Thần

Uông Dương 1 – 1 Triệu Hâm Hâm

 

Trận 7: Thượng Hải 5 – 3 Hồ Bắc

 

Vạn Xuân Lâm 1 – 1 Lý Tuyết Tùng

Miêu Lợi Minh 1 – 1 Tôn Dũng Chinh

Triệu Vĩ 1 – 1 Trương Bân

Lý Trí Bình 0 – 2 Tạ Tĩnh

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 2 tại giải:

 

Vương Thiên Nhất 1 – 1 Kim Ba

 

 

Trịnh Duy Đồng 1 – 1 Hà Văn Triết 

 

 

Võ Tuấn Cường 1 – 1 Hứa Ngân Xuyên 

 

 

Hứa Quốc Nghĩa 1 – 1 Lưu Minh

 

Tào Nham Lỗi 2 – 0 Trương Học Triều

 

Triệu Kim Thành 1 – 1 Triệu Điện Vũ

 

 

Tưởng Xuyên 2 – 0 Quách Phụng Đạt

 

Từ Siêu 1 – 1 Chung Thiếu Hồng 

 

 

Vương Bân 1 – 1 Trần Hoằng Thịnh 

 

 

Diêu Hồng Tân 0 – 2 Hồng Trí

 

 

Úy Cường 1 – 1 Lê Đức Chí

 

 

Tài Dật 1 – 1 Triệu Quốc Vinh

 

 

Hác Kế Siêu 1 – 1 Lưu Tông Trạch

 

 

Lưu Tử Kiện 1 – 1 Trình Vũ Đông

 

 

Hoàng Hải Lâm 2 – 0 Trần Phú Kiệt 

 

 

Lý Vũ 0 – 2 Lý Hàn Lâm

 

Triệu Phàn Vĩ 1 – 1 Hoàng Trúc Phong 

 

 

Uông Dương 1 – 1 Triệu Hâm Hâm

 

Từ Sùng Phong 1 – 1 Mạnh Thần

 

 

Lý Trí Bình 0 – 2 Tạ Tĩnh 

 

 

Bài viết liên quan