danh thủ Trung Quốc

Ngoại hiệu, tên hiệu của các tượng kỳ đại sư Trung Quốc

author
5 minutes, 16 seconds Read

NGOẠI HIỆU, TÊN HIỆU CỦA CÁC TƯỢNG KỲ ĐẠI SƯ
TT TÊN KỲ THỦ NGOẠI HIỆU HOẶC TÊN HIỆU
NAM
1 Hồ Vinh Hoa Hồ Tư Lệnh, Kì Đàn Thường Thanh Thụ, Kì Đàn Bất Tử Điểu
2 Dương Quan Lân Đông Phương Ma Thúc, Ma Thúc, Tàn Kì Thánh Thủ, Hỗn Thế Ma Vương
3 Hứa Ngân Xuyên Thiểu Niên Khương Thái Công, Hứa Tiên, Quỷ Mị Tàn Công
4 Lữ Khâm Dương Thành Thiểu Soái, Tiểu Lữ Phi Đao, Khoái Mã Phi Đao
5 Triệu Quốc Vinh Đông Bắc Hổ, Thôi Thổ Ky
6 Lí Lai Quần Trí Đa Tinh, Cự Mãng Triền Thân
7 Liễu Đại Hoa Đông Phương Điện Não, Sở Bá Vương
8 Vương Thiên Nhất Ngoại Tinh Nhân
9 Trịnh Duy Đồng Thục Sơn Thiểu Hiệp
10 Vương Gia Lương Đông Bắc Hổ
11 Tương Xuyên Ngọc Diện Thần Phật, Giáo Trường, Kì Đàn Hàn Hồng
12 Hồng Trí Hồng Thiên Vương, Loạn Chiến Thiên Vương, Lưu Lãng Kì Vương
13 Uông Dương Bạch Diện Thư Sinh
14 Triệu Hâm Hâm Triệu Lục Kim, Lục Mạch Thần Kiếm
15 Tạ Tĩnh Tiểu Tư Lệnh, Tạ Hòa Hòa
16 Tôn Dũng Chinh Kì Thiên Đại Thánh
17 Từ Thiên Hồng Tiếu Diện Phật, Tiếu Diện Hổ
18 Vu Ấu Hoa Bính Mệnh Tam Lang
19 Đào Hán Minh Trường Bạch Hổ, Đào Công Tử
20 Lưu Điện Trung Bắc Côn Lôn, Ngũ Thất Kiền Giáo Giáo Trường
21 Từ Siêu Cô Tô Phi Ưng
22 Bặc Phượng Ba Liêu Đông Đệ Nhất Cao Thủ, Ái Binh Mô Phạm
23 Phó Quang Minh Mạn Quốc Thủ
24 Diêm Văn Thanh Bố Cục Chuyên Gia, Bố Cục Thánh Thủ
25 Miêu Lợi Minh Thượng Sĩ Ca, Yến Triệu Tiểu Long
26 Lưu Minh Hỏa Kiềm
27 Trình Tiến Siêu Giang Hồ Yêu Đao
28 Hác Kế Siêu Long Giang Đại Lang, Xã Hội Nhân, Bì Đái Ca
29 Hoàng Trúc Phong Hổ Bí Thiểu Tương
30 Triệu Kim Thành Công Phu Hùng Miêu
31 Thân Bằng Đại Chuy
32 Trình Minh Đao Phủ Thủ
33 Tào Nham Lỗi Khí Tử Đại Sư
34 Lục Vĩ Thao Mạo Tử Ca
35 Triệu Vĩ Tạc Xà, Trách Thiệt
36 Tôn Hạo Vũ Tôn Đại Đao
37 Kim Ba Đại Lực Thần
38 Lưu Ức Từ Lưu Tiên Nhân
39 Lí Nghĩa Đình Tiểu Thần Đồng
40 Thái Phúc Như Tiểu Bá Vương, Dương Thành Tiểu Bá Vương
41 Từ Thiên Lợi Song Thương Tương
42 Lí Tuyết Tùng Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Phòng Thủ Chuyên Gia
43 Lưu Điện Trung Bắc Côn Lôn
44 Mạnh Lập Quốc Sát Tượng Năng Thủ
45 Trần Hiếu Khôn Tiểu Chư Cát, Phi Đao Binh Công Hán
46 Miêu Vĩnh Bằng Miêu Đại Hiệp
47 Tạ Nghiệp kiển Thuận Pháo Vương Tử
48 Tạ Vị Thuận Pháo Tiểu Vương Tử
49 Vương Bân Giang Nam Tài Tuấn
50 Trang Ngọc Đình Thập Luân Vương, Quái Đao Thủ
51 Vạn Xuân Lâm Hỗ Thượng Khương Duy, A Phàm Đề
52 Tiễn Hồng Phát Tây Bắc Kì Vương
53 Lí Viết Thuần Tượng Bì Đường
54 Tông Vĩnh Sinh Ngưu Bì Đường
55 Chu Tiểu Bình Giang Hồ Thải Bá, Đại Hồ Tử
56 Tang Như Ý Diệu Trứ Đại Sư
57 Tống Quốc Cường Tiểu Tam Mao
58 Đái Vinh Quang Giang Đông Tiểu Bá Vương
59 Trần Phú Kiệt Lão Quái
60 Hà Liên Sinh Túy Hiệp
61 Quách Trường Thuận Thiết Môn Lí Phú Thắng
62 Hoàng Sĩ Thanh Dã Chiến Tư Lệnh
63 Trương Thân Hoành Trương Quân Trường
64 Lưu Tông Trạch Lưu Sư Trường
65 Liên Trạch Đặc Liên Trường
66 Tiết Văn Cường Thiên Sơn Kiếm
67 Vu Hồng Mộc Phi Đao Đại Tương Quân
68 Tông Vĩnh Sinh Ngưu Bì Đường
69 Lí Hồng Gia Tam Cá Hỏa Thương Thủ
70 Lưu Tuấn Đạt Kì Phổ Đả Ấn Ky
71 Trần Đống Bì Hài Đại Sư
72 Ổ Chính Vĩ Thiết Tứ Thai
73 Dương Đức Kì Dương Tiên Nhân
74 Mạnh Phồn Duệ Tiểu Ma Đồng
75 Mã Khoan Hòa Kì Mã
NỮ
1 Đường Đan Siêu Cấp Đan
2 Hồ Minh Nữ Bản Hồ Tư Lệnh, Lục Quan Vương
3 Trương Quốc Phượng Hồng Nhan Sát Thủ
4 Thời Phượng Lan Tượng Kì Nữ Thần
5 Lương Nghiên Đình Tượng Kì Nhất Chi Hoa
6 Đường Tư Nam Tượng Kì Tiểu Tiên Nữ
7 Cương Thu Anh Tiểu Cương Pháo
8 Văn Tĩnh Bạch Nương Tử
9 Tả Văn Tĩnh Kì Đàn Tả Lãnh Thiện

Bài viết liên quan


Warning: fopen(cache/articles/bc5f94e82ccd9bcb8f520e2ac3b40264.cache): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 65

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 66

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 67