Những câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh bằng tiếng Anh?

author
30 minutes, 18 seconds Read

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu Những câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh bằng tiếng Anh? trong bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

On the Present Moment/ Sống cho hiện tại

“Breathing in, I calm body and mind. Breathing out, I smile. Dwelling in the present moment I know this is the only moment.”

“Khi hít vào, tôi bình tĩnh thả lỏng cơ thể và tâm trí. Khi thở ra, tôi mỉm cười. Sống trong giây phút hiện tại tôi biết đây là khoảnh khắc duy nhất”.

Bạn đang xem: Những câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh bằng tiếng Anh?

“Drink your tea slowly and reverently, as if it is the axis on which the world earth revolves – slowly, evenly, without rushing toward the future.”

“Hãy uống ly trà của bạn một cách chậm rãi và tôn kính, như thể nó là trục quay của cả Trái Đất, từ từ, đều đặn, không vội vã đuổi theo tương lai.”

Ngẫm những câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh để sống hạnh phúc hơn Ngẫm những câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh để sống hạnh phúc hơn

“I promise myself that I will enjoy every minute of the day that is given me to live.”

“Tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ tận hưởng từng phút giây trong mỗi ngày mà mình được sống”.

“The mind can go in a thousand directions, but on this beautiful path, I walk in peace. With each step, the wind blows. With each step, a flower blooms.”

“Tâm trí có thể đi muôn phương, nhưng trên con đường đẹp đẽ này, ta bước đi trong bình yên. Với mỗi bước đi, gió sẽ thổi. Với mỗi bước đi, hoa sẽ nở. ”

“When we are mindful, deeply in touch with the present moment, our understanding of what is going on deepens, and we begin to be filled with acceptance, joy, peace and love.”

“Khi chúng ta quan tâm, kết nối chặt chẽ với khoảnh khắc hiện tại, sự hiểu biết của chúng ta về những gì đang diễn ra trở nên sâu sắc hơn, và chúng ta được lấp đầy bởi niềm tin, niềm vui, hòa bình và tình yêu.”

“Peace can exist only in the present moment. It is ridiculous to say “Wait until I finish this, then I will be free to live in peace.” What is “this”? A di­ploma, a job, a house, the payment of a debt? If you think that way, peace will never come. There is always another “this” that will follow the present one. If you are not living in peace at this moment, you will never be able to. If you truly want to be at peace, you must be at peace right now. Otherwise, there is only “the hope of peace some day.”

“Bình yên chỉ có thể tồn tại trong thời điểm hiện tại. Thật nực cười khi nói “Chờ cho đến khi tôi hoàn thành việc này, sau đó tôi sẽ được tự do sống trong bình yên.” “Việc này” là việc gì”? Việc có được một tấm bằng, một công việc, một ngôi nhà, hay việc trả một món nợ? Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Luôn luôn có một “cái này” khác theo sau cái hiện tại. Nếu bạn không sống trong bình yên ngay ở hiện tại, bạn sẽ không bao giờ được bình yên. Nếu bạn thực sự muốn được sống bình yên, bạn phải sống bình yên ngay bây giờ. Nếu không, sẽ chỉ có “niềm hy vọng được bình yên vào một ngày nào đó.” hòa bình vào một ngày nào đó.”

“Each time you look at a tangerine, you can see deeply into it. You can see everything in the universe in one tangerine. When you peel it and smell it, it’s wonderful. You can take your time eating a tangerine and be very happy.”

“Mỗi lần bạn nhìn vào một quả quýt, bạn có thể nhìn sâu vào bên trong của nó. Bạn có thể nhìn thấy mọi thứ trong vũ trụ từ một quả quýt. Khi bạn bóc vỏ và ngửi mùi quýt, điều đó thật tuyệt vời. Bạn có thể dành thời gian ăn một quả quýt và cảm thấy rất hạnh phúc”.

“I will practice coming back to the present moment…not letting regrets and sorrow drag me back into the past or letting anxieties, fears, or cravings pull me out…”

“Tôi sẽ tập cho mình thói quen trở về với hiện tại… không để những hối tiếc và buồn phiền kéo tôi về quá khứ hay để những lo lắng, sợ hãi hay thèm muốn kéo tôi khỏi hiện tại…”

“The present moment is the substance with which the future is made. Therefore, the best way to take care of the future is to take care of the present moment. What else can you do?”

“Khoảnh khắc hiện tại là nguyên liệu tạo nên tương lai. Vì vậy, cách tốt nhất để chăm lo cho tương lai là hãy quan tâm đến giây phút hiện tại. Bạn còn có thể làm gì khác nữa không?”

Những câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh về cuộc sống nhân sinh Những câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh về cuộc sống nhân sinh

On Suffering/ Về Nỗi đau

“When another person makes you suffer, it is because he suffers deeply within himself, and his suffering is spilling over. He does not need punishment; he needs help. That’s the message he is sending.”

“Khi một người làm cho bạn đau khổ, ấy là vì từ ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề. Anh ta không đáng bị trừng phạt; anh ta cần được giúp đỡ. Đó là thông điệp mà anh ta đang gửi cho bạn.”

“People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.”

“Mọi người rất khó có thể buông bỏ những đau khổ của mình. Vì nỗi sợ hãi đối với những điều mình chưa biết, họ thích những nỗi đau quen thuộc hơn”.

“The seed of suffering in you may be strong, but don’t wait until you have no more suffering before allowing yourself to be happy.”

“Hạt giống của sự khổ đau trong bạn có thể rất mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi không còn đau khổ nữa bạn mới cho phép mình được hạnh phúc.”

“Suffering is not enough. Life is both dreadful and wonderful…How can I smile when I am filled with so much sorrow? It is natural–you need to smile to your sorrow because you are more than your sorrow.”

“Chỉ biết đau khổ là không đủ. Cuộc sống đầy khổ đau nhưng cũng rất tuyệt vời… Làm sao tôi có thể mỉm cười khi trong lòng đang chất chứa quá nhiều buồn đau? Đó là điều hiển nhiên – bạn cần mỉm cười với nỗi buồn của mình bởi vì bạn đâu phải chỉ là nỗi buồn ấy.”

“Most people are afraid of suffering. But suffering is a kind of mud to help the lotus flower of happiness grow. There can be no lotus flower without the mud.”

“Hầu hết mọi người đều sợ đau khổ. Nhưng đau khổ giống như một loại bùn giúp cho bông sen hạnh phúc nở rộ. Không thể có hoa sen mà không có bùn”.

On Acceptance and Letting Go/ Chấp nhận và buông bỏ

“To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself.”

“Đẹp có nghĩa là được là chính mình. Bạn không cần phải được người khác chấp nhận. Bạn cần phải chấp nhận chính bản thân mình”.

“Letting go gives us freedom, and freedom is the only condition for happiness. If, in our heart, we still cling to anything – anger, anxiety, or possessions – we cannot be free.”

“Buông bỏ giúp ta tự do, và tự do là điều kiện duy nhất để có được hạnh phúc. Nếu trong thâm tâm, chúng ta vẫn còn bám víu vào bất cứ điều gì – tức giận, lo lắng, hay của cải – thì chúng ta không thể có được tự do”.

“For things to reveal themselves to us, we need to be ready to abandon our views about them.”

“Để mọi thứ tự bộc lộ với chúng ta, chúng ta cần sẵn sàng từ bỏ quan điểm cố hữu của mình về chúng.”

“Take my hand. We will walk. We will only walk. We will enjoy our walk without thinking of arriving anywhere.”

“Hãy nắm lấy tay tôi. Chúng ta sẽ cùng bước đi. Chúng ta sẽ chỉ bước đi mà thôi. Chúng ta sẽ tận hưởng chuyến đi bộ của mình mà không cần nghĩ đến việc sẽ đặt chân đến bất cứ đâu”.

“The raft is used to cross the river. It isn’t to be carried around on your shoulders. The finger which points at the moon isn’t the moon itself.”

“Chiếc bè dùng để qua sông. Nó không dùng để bạn vác trên vai. Ngón tay chỉ vào mặt trăng không thể là mặt trăng.”

Những câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh về cuộc sống nhân sinhNhững câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh về cuộc sống nhân sinh

On How Lucky we are to be Alive/ Thật may mắn khi chúng ta được sống

“People usually consider walking on water or in thin air a miracle. But I think the real miracle is not to walk either on water or in thin air, but to walk on earth. Every day we are engaged in a miracle which we don’t even recognize: a blue sky, white clouds, green leaves, the black, curious eyes of a child — our own two eyes. All is a miracle.”

“Mọi người thường coi việc đi bộ trên mặt nước hoặc đi trên không là một điều kỳ diệu. Nhưng tôi nghĩ điều kỳ diệu thực sự không phải là đi bộ trên mặt nước hay đi trên không, mà là bước đi trên trái đất. Mỗi ngày, chúng ta đều làm được một điều kỳ diệu mà chúng ta thậm chí không nhận ra: trời xanh, mây trắng, lá xanh, đôi mắt đen tò mò của một đứa trẻ – đôi mắt của chính chúng ta. Tất cả đều là những điều kỳ diệu”.

“Because you are alive, everything is possible.”

“Bởi vì bạn đang sống, mọi thứ đều có thể trở thành sự thật.”

“Waking up this morning, I smile. Twenty-four brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and to look at all beings with eyes of compassion.”

“Mỗi sáng thức dậy, tôi lại mỉm cười. Hai mươi tư giờ mới mẻ đang ở trước mắt tôi. Tôi nguyện sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và nhìn tất cả chúng sinh bằng ánh mắt từ bi”.

“Life is a miracle, and being aware of simply this can already make us very happy.”

“Cuộc sống thật diệu kỳ, và nhận thức được điều đơn giản này có thể khiến chúng ta rất hạnh phúc.”

“Birth is okay and death is okay, if we know that they are only concepts in our mind. Reality transcends both birth and death.”

“Sống hay chết không phải là vấn đề, nếu chúng ta biết rằng chúng chỉ là những ý niệm trong tâm trí. Thực tại quan trọng hơn chuyện sinh tử”.

“Everyday we are engaged in a miracle which we don’t even recognize: a blue sky, white clouds, green leaves, the black, curious eyes of a child – our own two eyes. All is a miracle.”

“Mỗi ngày, chúng ta đều làm được một điều kỳ diệu mà chúng ta thậm chí không nhận ra: trời xanh, mây trắng, lá xanh, đôi mắt đen tò mò của một đứa trẻ – đôi mắt của chính chúng ta. Tất cả đều là những điều kỳ diệu”.

On Understanding/ Về sự thấu hiểu

“When you plant lettuce, if it does not grow well, you don’t blame the lettuce. You look for reasons it is not doing well. It may need fertilizer, or more water, or less sun. You never blame the lettuce. Yet if we have problems with our friends or family, we blame the other person. But if we know how to take care of them, they will grow well, like the lettuce. Blaming has no positive effect at all, nor does trying to persuade using reason and argument. That is my experience. No blame, no reasoning, no argument, just understanding. If you understand, and you show that you understand, you can love, and the situation will change”

“Khi bạn trồng rau diếp, nếu nó không phát triển tốt, bạn sẽ không đổ lỗi cho rau diếp. Bạn sẽ tìm lý do vì sao nó không phát triển tốt. Có thể nó cần phân bón, hoặc cần thêm nước, hoặc bớt đi chút ánh nắng mặt trời. Bạn không bao giờ đổ lỗi cho rau diếp. Tuy nhiên, nếu chúng ta có vấn đề với bạn bè hoặc gia đình của mình, chúng ta sẽ đổ lỗi cho họ. Nhưng nếu chúng ta biết cách chăm sóc những mối quan hệ đó, chúng sẽ phát triển tốt, cũng giống như rau diếp. Đổ lỗi hay cố gắng thuyết phục bằng lý lẽ và tranh luận hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng tích cực nào. Đó là kinh nghiệm của tôi. Không đổ lỗi, không tranh cãi, chỉ cần thấu hiểu. Nếu bạn thấu hiểu, và bạn chứng tỏ rằng bạn có thể hiểu, bạn có thể yêu, và tình hình sẽ thay đổi.”

Thiền sư Thích Nhất HạnhThiền sư Thích Nhất Hạnh

On Happiness/ Về Hạnh phúc

“Many people think excitement is happiness…. But when you are excited you are not peaceful. True happiness is based on peace.”

“Nhiều người nghĩ rằng sự phấn khích là hạnh phúc…. Nhưng khi bạn phấn khích, bạn không được bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên”.

“Without suffering, there’s no happiness. So we shouldn’t discriminate against the mud. We have to learn how to embrace and cradle our own suffering and the suffering of the world, with a lot of tenderness.”

“Không có đau khổ, sẽ không có hạnh phúc. Đừng kỳ thị nỗi đau. Chúng ta phải học cách đón nhận và nâng niu những đau khổ của chính mình và đau khổ của thế giới, với tất cả sự dịu dàng”.

“Mindfulness helps you go home to the present. And every time you go there and recognize a condition of happiness that you have, happiness comes”

“Chánh niệm giúp bạn trở về với mái nhà của hiện tại. Và mỗi khi bạn đến đó và nhận ra mình đã có được một điều kiện của hạnh phúc, thì hạnh phúc sẽ đến.”

On Love/ Về Tình yêu

“Through my love for you, I want to express my love for the whole cosmos, the whole of humanity, and all beings. By living with you, I want to learn to love everyone and all species. If I succeed in loving you, I will be able to love everyone and all species on Earth… This is the real message of love.”

“Thông qua tình yêu của tôi dành cho bạn, tôi muốn bày tỏ tình yêu của tôi đối với toàn thể vũ trụ, toàn thể nhân loại và tất cả chúng sinh. Khi sống với bạn, tôi muốn học cách yêu thương mọi người và muôn loài. Nếu tôi thành công trong việc yêu bạn, tôi sẽ có thể yêu tất cả mọi người và muôn loài trên Trái đất… Đây là thông điệp thực sự của tình yêu.”

“If you love someone but rarely make yourself available to him or her, that is not true love.”

“Nếu bạn yêu ai đó nhưng hiếm khi dành thời gian cho người đó, thì đó không phải là tình yêu đích thực.”

“You must love in such a way that the person you love feels free.”

“Bạn phải yêu theo cách mà khiến cho người bạn yêu cảm thấy tự do.”

“The source of love is deep in us and we can help others realize a lot of happiness. One word, one action, one thought can reduce another person’s suffering and bring that person joy.”

“Nguồn gốc của yêu thương ở sâu trong mỗi chúng ta và chúng ta có thể giúp người khác thấy được rất nhiều hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ có thể làm giảm bớt đau khổ của người khác và mang lại niềm vui cho người đó”.

“Love needs to be nurtured and fed to survive; and our suffering also survives because we enable and feed it. We ruminate on suffering, regret, and sorrow. We chew on them, swallow them, bring them back up, and eat them again and again. If we’re feeding our suffering while we’re walking, working, eating, or talking, we are making ourselves victims of the ghosts of the past, of the future, or our worries in the present. We’re not living our lives.”

“Tình yêu cần được nuôi dưỡng thì mới có thể tồn tại; và nỗi đau của chúng ta cũng tồn tại bởi vì chúng ta tạo ra và nuôi dưỡng nó. Chúng ta suy ngẫm về những đau khổ, hối tiếc và buồn phiền. Chúng ta nhai chúng, nuốt chúng, rồi lại mang ra nhai đi nhai lại. Nếu chúng ta đang nuôi dưỡng sự đau khổ của mình trong lúc chúng ta đi bộ, làm việc, ăn uống hoặc nói chuyện, chúng ta đang biến mình thành nạn nhân của bóng ma quá khứ, tương lai hoặc những lo lắng của chúng ta trong hiện tại. Chúng ta sẽ không sống cuộc sống của chính mình.”

“A true partner or friend is one who encourages you to look deep inside yourself for the beauty and love you’ve been seeking.”

“Đối tác hoặc người bạn thực sự là người khuyến khích bạn nhìn sâu vào bên trong bản thân mình để thấy được vẻ đẹp và tình yêu mà bạn đang tìm kiếm.”

“In true love, there is no pride.”

“Trong tình yêu đích thực, không có niềm kiêu hãnh.”

On Hope/ Về Hi vọng

“Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.”

“Hy vọng rất quan trọng vì nó có thể làm cho thời điểm hiện tại bớt khó khăn hơn. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn, chúng ta có thể chịu đựng được những gian khổ của ngày hôm nay”.

On Health/ Về sức khỏe

“Keeping your body healthy is an expression of gratitude to the whole cosmos — the trees, the clouds, everything.”

“Giữ cho cơ thể của bạn khỏe mạnh là một biểu hiện của lòng biết ơn đối với toàn bộ vũ trụ – cây cối, mây trời, mọi thứ.”

On Learning/ Về học hỏi

“The secret of Buddhism is to remove all ideas, all concepts, in order for the truth to have a chance to penetrate, to reveal itself.”

“Bí quyết của đạo Phật là gạt bỏ mọi ý niệm, mọi khái niệm, để chân lý có cơ hội thâm nhập, bộc lộ ra ngoài”.

“Usually when we hear or read something new, we just compare it to our own ideas. If it is the same, we accept it and say that it is correct. If it is not, we say it is incorrect. In either case, we learn nothing.”

“Thông thường khi chúng ta nghe hoặc đọc một cái gì đó mới, chúng ta chỉ so sánh nó với những quan niệm của riêng mình. Nếu nó giống với quan điểm của chúng ta, ta sẽ chấp nhận nó và nói rằng điều đó đúng. Nếu không, ta sẽ nói rằng điều đó không chính xác. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều không học được gì”.

On Non-Violence/ Không sử dụng bạo lực

“Anyone can practice some nonviolence, even soldiers. Some army generals, for example, conduct their operations in ways that avoid killing innocent people; this is a kind of nonviolence. To help soldiers move in the nonviolent direction, we have to be in touch with them. If we divide reality into two camps – the violent and the nonviolent – and stand in one camp while attacking the other, the world will never have peace. We will always blame and condemn those we feel are responsible for wars and social injustice, without recognizing the degree of violence in ourselves. We must work on ourselves and also with those we condemn if we want to have a real impact.

“Bất cứ ai cũng có thể thực hành việc không sử dụng bạo lực, ngay cả những người lính. Một số tướng lĩnh quân đội, chẳng hạn, tiến hành các hoạt động của họ theo những cách tránh giết người vô tội; đây là một loại phi bạo lực. Để giúp những người lính đi theo hướng không sử dụng bạo lực, chúng ta phải kết nối với họ. Nếu chúng ta chia thực tại thành hai phe – bạo lực và phi bạo lực – và đứng về một phe để tấn công phe kia, thì thế giới sẽ không bao giờ có hòa bình. Chúng ta sẽ luôn đổ lỗi và lên án những người mà chúng ta cảm thấy phải chịu trách nhiệm về các cuộc chiến tranh và bất công xã hội, mà không nhận ra mức độ bạo lực của bản thân. Chúng ta phải làm việc với chính mình và cả với những người mà chúng ta lên án nếu chúng ta muốn có được những tác động thực sự.

On Non-Violence/ Không sử dụng bạo lựcOn Non-Violence/ Không sử dụng bạo lực

It never helps to draw a line and dismiss some people as enemies, even those who act violently. We have to approach them with love in our hearts and do our best to help them move in a direction of nonviolence. If we work for peace out of anger, we will never succeed. Peace is not an end. It can never come about through non-peaceful means.”

Việc vạch ra ranh giới và coi một số người là kẻ thù không bao giờ hữu ích, ngay cả những người có hành động bạo lực. Chúng ta phải tiếp cận họ bằng tình yêu thương trong trái tim mình và cố gắng hết sức để giúp họ đi theo hướng phi bạo lực. Nếu chúng ta muốn có hòa bình từ những cơn giận, chúng ta sẽ không bao giờ thành công. Hòa bình không phải là một kết thúc. Nó không bao giờ có thể đến từ các phương tiện phi hòa bình.”

“Nonviolent action, born of the awareness of suffering and nurtured by love, is the most effective way to confront adversity.”

“Hành động phi bạo lực, được sinh ra từ nhận thức về đau khổ và được nuôi dưỡng bởi tình yêu, là cách hiệu quả nhất để đối đầu với nghịch cảnh.”

On Smiling/ Về nụ cười

“If a child smiles, if an adult smiles, that is very important. If in our daily lives we can smile, if we can be peaceful and happy, not only we, but everyone will profit from it. If we really know how to live, what better way to start the day than with a smile? Our smile affirms our awareness and determination to live in peace and joy. The source of a true smile is an awakened mind.”

“Nụ cười của một đứa trẻ hay của một người trưởng thành đều rất quan trọng. Nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể mỉm cười, nếu chúng ta có thể bình an và hạnh phúc, thì không chỉ chúng ta mà tất cả mọi người đều được lợi từ nó. Nếu chúng ta thực sự biết cách sống, còn cách nào tốt hơn để bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười chứ? Nụ cười của chúng ta khẳng định nhận thức và quyết tâm của chúng ta với việc sống trong hòa bình và vui vẻ. Nguồn gốc của một nụ cười thực sự là một tâm trí đã được thức tỉnh.”

On Work/ Về công việc

“Don’t do any task in order to get it over with. Resolve to do each job in a relaxed way, with all your attention. Enjoy and be one with your work.”

“Đừng làm bất kỳ việc gì chỉ để cho xong. Hãy quyết tâm thực hiện từng công việc một cách thoải mái, và dành toàn tâm trí cho nó. Hãy tận hưởng và hợp nhất với công việc của bạn. ”

“You do not need to waste your time doing those things that are unnecessary and trifling. You do not have to be rich. You do not need to seek fame or power. What you need is freedom, solidity, peace and joy. You need the time and energy to be able to share these things with others.”

“Đừng lãng phí thời gian của mình để làm những việc không cần thiết và vặt vãnh. Bạn không cần phải giàu có. Bạn không cần phải tìm kiếm danh vọng hay quyền lực. Những gì bạn cần là tự do, sự vững chãi, bình yên và vui vẻ. Bạn cần thời gian và năng lượng để có thể chia sẻ những điều này với người khác”.

On Change/ Về những đổi thay

“Impermanence and selflessness are not negative aspect of life, but the very foundation on which life is built. Impermanence is the constant transformation of things. Without impermanence, there can be no life. Selflessness is the interdependent nature of all things. Without interdependence, nothing could exist.”

“Tính vô thường và lòng vị tha không phải là khía cạnh tiêu cực của cuộc sống, mà nó chính là nền tảng để cuộc sống được xây dựng. Vô thường là sự biến đổi không ngừng của sự vật. Không có vô thường thì không thể có cuộc sống. Lòng vị tha là bản chất phụ thuộc lẫn nhau của vạn vật. Không có sự phụ thuộc lẫn nhau, không gì có thể tồn tại”.

Trên đây là nội dung bài viết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Những câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh bằng tiếng Anh?. Mọi thông tin trong bài viết Những câu nói hay của thầy Thích Nhất Hạnh bằng tiếng Anh? đều được xác thực rõ ràng trước khi đăng tải. Tuy nhiên đôi lúc vẫn không tránh khỏi những sai xót đáng tiếc. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được nắm bắt ý kiến từ bạn đọc.

Đăng bởi linhdi.com trong chuyện mục Tổng hợp

Bài viết liên quan