Quy Bối Pháo chuyên đề – Bài 4

author
4 minutes, 22 seconds Read

Bài 4: Tiên dùng Pháo tuần hà quấy nhiễu Quy Bối Pháo

Ngoài đòn thế tấn Trung Binh Liên Hoàn Mã thì để đối phó với QBP, người ta cũng hay dùng Tuần Hà Pháo. Thế nên nếu đã nghiên cứu về trận hình QBP thì cũng bắt buộc phải nắm rõ chiêu thức này của bên đi Tiên. Trong những trận này, cá nhân tui cầm Hậu rất thích đi con Pháo Thụt bình 1, khiến cho bên Tiên bất ngờ lạc vào hình cờ lạ lẫm.

Đối với những ai hay chơi cờ độ, việc đưa đối thủ vào hình cờ xa lạ rất có giá trị thực chiến vì sẽ làm tiêu hao đi thời gian của đối thủ, khiến họ dễ mắc sai lầm khi vào tàn cuộc khi thời gian suy nghĩ không còn nhiều. Đặc biệt nếu có giao kèo không chấp nhận huề mà phải đánh tới khi một bên hết giờ trước sẽ thua lại càng phải đặc biệt lưu tâm.

Cuộc 4.2: Tiên Pháo tuần hà bình 3, Hậu Pháo Thụt bình 1 (2)

1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
4. Pháo 8 tấn 2, Pháo 8 bình 1
5. Pháo 8 bình 3, Tượng 3 tấn 5
6. Xe 2 tấn 7, Xe 9 bình 7
7. Mã 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1
8. Pháo 3 tấn 3, Pháo 2 bình 7
9. Pháo 5 tấn 4, Pháo 1 bình 5

Hình 4.2:

Đến đây như hình 4.2, Tiên có 2 cách tiếp tục ứng biến: Pháo 5 bình 3, Pháo 5 tấn 2.

Biến 1: Pháo 5 bình 3

10. Pháo 5 bình 3, Pháo 7 bình 6

Trong quyển Trung Pháo đối Quy Bối Pháo của Nguyễn Bá Hùng thì tại nước này Hậu chọn đi biến Tượng 5 thoái 3 chiếu Tướng, Tiên sẽ Tượng 3 tấn 5, Pháo 7 bình 5, Xe 2 thoái 1, Chốt 9 tấn 1, Pháo 3 bình 5, Pháo sau tấn 2, Xe 2 bình 5, Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 8, Mã 2 tấn 3, Xe 5 bình 7, Xe 1 tấn 2, Xe 8 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Xe 7 tấn 4, Xe 7 bình 3, Xe 7 thoái 2, Xe 8 bình 3, Xe 1 bình 2, Tiên có phần ưu thế hơn.

11. Pháo 3 bình 4, Pháo 6 bình 7
12. Pháo 4 bình 3, Pháo 7 bình 6
13. Pháo 3 bình 4, Pháo 6 bình 7

Đến đây song phương bất biến thành hòa. Nếu Tiên cầu biến thay đổi nước đi, trận đấu sẽ tiếp diễn như sau:

14. Pháo 4 bình 3, Pháo 6 bình 7
15. Xe 2 bình 4, …

Nếu Tiên sai lầm đi Pháo 3 tấn 3 thì Hậu Tượng 5 thoái 7 chiếu Tướng, Tiên mất quân oan uổng.

15. … , Xe 7 tấn 2
16. Xe 9 tấn 1, Pháo 5 bình 3
17. Xe 9 bình 4 , Mã 2 tấn 4
18. Xe trước thoái 1, Xe 7 bình 6
19. Xe 4 tấn 5 , Pháo 3 tấn 5
20. Tượng 3 tấn 5, Xe 1 bình 2
21. Chốt 5 tấn 1, Xe 2 tấn 7

Hậu chiếm ưu.

Biến 2: Pháo 5 tấn 2

11. Pháo 5 tấn 2, Sĩ 4 tấn 5
12. Tượng 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1

Nếu Hậu đi Mã 2 tấn 4 thì Tiên Chốt 5 tấn 1, Pháo 7 tấn 4, Xe 9 bình 8, Chốt 7 tấn 1, Mã 3 tấn 5, Chốt 7 bình 6, Chốt 5 tấn 1, Chốt 6 tấn 1, Mã 5 tấn 4, Pháo 7 thoái 2, Mã 4 tấn 3, Xe 1 tấn 2, Mã 3 thoái 2, Xe 7 bình 6, Hậu có phần ưu thế.

13. Tượng 5 tấn 3, Pháo 7 tấn 4
14. Tượng 3 tấn 5, Pháo 7 bình 6
15. Xe 2 thoái 4, Pháo 6 thoái 4

Nếu Hậu sai lầm đi Xe 7 tấn 4 tham Tượng thì Tiên đi Mã 7 thoái 5, Pháo 6 bình 3, Chốt 5 tấn 1, Xe 7 bình 5, Xe 2 bình 7, Xe 5 tấn 2, dù phá được song Tượng đối thủ nhưng Hậu chịu mất quân Pháo tức tưởi.

16. Chốt 7 tấn 1, Mã 2 tấn 3
17. Sĩ 6 tấn 5 ,Xe 7 tấn 3
18. Xe 2 tấn 3, Chốt 3 tấn 1
19. Chốt 7 tấn 1, Xe 7 bình 3
20. Mã 7 tấn 6, Xe 1 bình 4

Thế trận hai bên cân bằng.

Bài viết liên quan