Tốt lụt có thắng được sĩ?

Một Tốt cao thường hòa với một Sĩ, chỉ thắng trong một vài trường hợp rất đặc biệt. Dường như chẳng có chút hi vọng gì khi quân Tốt đó lại lụt và đối phương có đến hai Sĩ   Ông H. G. Muller – người phát triển chương trình giao diện cờ WinBoard (còn […]