Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023

Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023 1) Đơn vị tổ chức: – Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc – Trung tâm quản lý kỳ bài tỉnh Quảng Đông – Cục thể thao thành phố Đông Hoàn 2) Thời gian, địa điểm: từ ngày 22/9 đến 26/9/2023 tại thành phố Đông Hoàn, tỉnh […]