[Video] Sát pháp luyện tập: Tam bộ sát

author
0 minutes, 23 seconds Read

Sát pháp trong 3 nước cho các bạn (nào cần) luyện tập. Do tính chất đơn giản nên chỉ có hình cờ và lời giải, không có bình luận gì thêm. Mỗi video khoảng 10 ván.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Bài viết liên quan