Vòng 1 Thành Đô toàn cầu tượng kỳ song nhân tái lần 6 năm 2023

author
1 minute, 56 seconds Read
VÒNG 1 THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI LẦN 6 NĂM 2023

 

THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 1
TT Đ NHÓM KỲ THỦ KQ NHÓM KỲ THỦ Đ XEM CỜ
HỒNG SOÁI TỔ
1 0 Đường Đan Tạ Tĩnh 1 – 1 Triệu Hâm Hâm Lang Kỳ Kỳ 0 XEM CỜ
2 0 Triệu Quan Phương Hách Kế Siêu 1 – 1 Mạnh Thần Trần Lệ Thuần 0 XEM CỜ
3 0 Đàm Thị Thùy Dung Tôn Dũng Chinh 0 – 2 Tưởng Xuyên Trần Hạnh Lâm 0 XEM CỜ
4 0 Lưu Hoan Nguyễn Minh Nhật Quang 0 – 2 Thân Bằng Lương Nghiên Đình 0 XEM CỜ
HẮC TƯỚNG TỔ
1 0 Hoàng Trường Phong Cam Kiến Hi 1 – 1 Du Nguyên Thạc Sasaki 0 XEM CỜ
2 0 Ediya Vương Văn Quân 1 – 1 Hứa Văn Chương Elias 0 XEM CỜ
3 0 Dương Chính Song Thẩm Tư Phàm 0 – 2 Vạn Khoa Nabus 0 XEM CỜ
4 0 Hào Uy Ngô Ngụy 2 – 0 Hoàng Học Khiêm Thành Hán Huy 0 XEM CỜ

 

THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 1
排名 姓名 团体 积分 小分 直胜 胜局 后手胜局 后手局数 出场
HỒNG SOÁI TỔ
1 Tưởng Xuyên Trần Hạnh Lâm 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0
1 Thân Bằng Lương Nghiên Đình 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0
3 Mạnh Thần Trần Lệ Thuần 1 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0
3 Triệu Hâm Hâm Lang Kỳ Kỳ 1 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0
5 Hách Kế Siêu Triệu Quan Phương 1 0.5 0 0 0 0 1 0 1 0
5 Tạ Tĩnh Đường Đan 1 0.5 0 0 0 0 1 0 1 0
7 Nguyễn Minh Nhật Quang Lưu Hoan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 Tôn Dũng Chinh Đàm Thị Thùy Dung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
HẮC TƯỚNG TỔ
1 Vạn Khoa Nabus 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0
2 Ngô Ngụy Hào Uy 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0
3 Hứa Văn Chương Elias 1 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0
3 Du Nguyên Thạc Sasaki 1 0.5 0 0 0 1 1 0 1 0
5 Cam Kiến Hi Hoàng Trường Phong 1 0.5 0 0 0 0 1 0 1 0
5 Vương Văn Quân Ediya 1 0.5 0 0 0 0 1 0 1 0
7 Hoàng Học Khiêm Thành Hán Huy 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
8 Thẩm Tư Phàm Dương Chính Song 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Bài viết liên quan