Vòng 2 Thành Đô toàn cầu tượng kỳ song nhân tái lần 6 năm 2023

author
1 minute, 55 seconds Read
VÒNG 2 THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI LẦN 6 NĂM 2023

 

THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 2
TT Đ NHÓM KỲ THỦ KQ NHÓM KỲ THỦ Đ XEM CỜ
HỒNG SOÁI TỔ
1 1 Lang Kỳ Kỳ Triệu Hâm Hâm 2 – 0 Thân Bằng Lương Nghiên Đình 2 XEM CỜ
2 2 Trần Hạnh Lâm Tưởng Xuyên 2 – 0 Nguyễn Minh Nhật Quang Lưu Hoan 0  
3 1 Trần Lệ Thuần Mạnh Thần 2 – 0 Tôn Dũng Chinh Đàm Thị Thùy Dung 0 XEM CỜ
4 1 Đường Đan Tạ Tĩnh 2 – 0 Hách Kế Siêu Triệu Quan Phương 1 XEM CỜ
HẮC TƯỚNG TỔ
1 1 Sasaki Du Nguyên Thạc 1 – 1 Hoàng Học Khiêm Thành Hán Huy 0 XEM CỜ
2 2 Nabus Vạn Khoa 1 – 1 Ngô Ngụy Hào Uy 2 XEM CỜ
3 1 Elias Hứa Văn Chương 1 – 1 Thẩm Tư Phàm Dương Chính Song 0 XEM CỜ
4 1 Hoàng Trường Phong Cam Kiến Hi 2 – 0 Vương Văn Quân Ediya 1 XEM CỜ

 

THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 2
排名 姓名 团体 积分 小分 直胜 胜局 后手胜局 后手局数 出场
HỒNG SOÁI TỔ
1 Tưởng Xuyên Trần Hạnh Lâm 4 0 0 2 1 1 2 2 0 0
2 Triệu Hâm Hâm Lang Kỳ Kỳ 3 3.5 0 1 0 1 2 1 1 0
3 Tạ Tĩnh Đường Đan 3 2.5 0 1 0 0 2 1 1 0
4 Mạnh Thần Trần Lệ Thuần 3 0.5 0 1 0 1 2 1 1 0
5 Thân Bằng Lương Nghiên Đình 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1
6 Hách Kế Siêu Triệu Quan Phương 1 1.5 0 0 0 1 2 0 1 1
7 Nguyễn Minh Nhật Quang Lưu Hoan 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
7 Tôn Dũng Chinh Đàm Thị Thùy Dung 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
HẮC TƯỚNG TỔ
1 Vạn Khoa Nabus 3 2.5 1 1 1 1 2 1 1 0
2 Ngô Ngụy Hào Uy 3 2.5 1 1 0 1 2 1 1 0
3 Cam Kiến Hi Hoàng Trường Phong 3 2 0 1 0 0 2 1 1 0
4 Du Nguyên Thạc Sasaki 2 2 0 0 0 1 2 0 2 0
5 Hứa Văn Chương Elias 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0
6 Hoàng Học Khiêm Thành Hán Huy 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1
7 Thẩm Tư Phàm Dương Chính Song 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1
7 Vương Văn Quân Ediya 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1

Bài viết liên quan