Vòng 3 Thành Đô toàn cầu tượng kỳ song nhân tái lần 6 năm 2023

author
1 minute, 56 seconds Read
VÒNG 3 THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI LẦN 6 NĂM 2023

 

THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 3
TT Đ NHÓM KỲ THỦ KQ NHÓM KỲ THỦ Đ XEM CỜ
HỒNG SOÁI TỔ
1 1 Triệu Quan Phương Hách Kế Siêu 1 – 1 Triệu Hâm Hâm Lang Kỳ Kỳ 3 XEM CỜ
2 0 Đàm Thị Thùy Dung Tôn Dũng Chinh 0 – 2 Tạ Tĩnh Đường Đan 3 XEM CỜ
3 0 Lưu Hoan Nguyễn Minh Nhật Quang 2 – 0 Mạnh Thần Trần Lệ Thuần 3 XEM CỜ
4 2 Lương Nghiên Đình Thân Bằng 1 – 1 Tưởng Xuyên Trần Hạnh Lâm 4 XEM CỜ
HẮC TƯỚNG TỔ
1 1 Ediya Vương Văn Quân 0 – 2 Du Nguyên Thạc Sasaki 2 XEM CỜ
2 1 Dương Chính Song Thẩm Tư Phàm 1 – 1 Cam Kiến Hi Hoàng Trường Phong 3 XEM CỜ
3 3 Hào Uy Ngô Ngụy 2 – 0 Hứa Văn Chương Elias 2 XEM CỜ
4 1 Thành Hán Huy Hoàng Học Khiêm 0 – 2 Vạn Khoa Nabus 3 XEM CỜ

 

THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 3
排名 姓名 团体 积分 小分 直胜 胜局 后手胜局 后手局数 出场
HỒNG SOÁI TỔ
1 Tạ Tĩnh Đường Đan 5 4 0 2 1 1 3 2 1 0
2 Tưởng Xuyên Trần Hạnh Lâm 5 3.5 0 2 1 2 3 2 1 0
3 Triệu Hâm Hâm Lang Kỳ Kỳ 4 6.5 0 1 0 2 3 1 2 0
4 Thân Bằng Lương Nghiên Đình 3 4.5 0 1 1 2 3 1 1 1
5 Mạnh Thần Trần Lệ Thuần 3 1 0 1 0 2 3 1 1 1
6 Hách Kế Siêu Triệu Quan Phương 2 3.5 0 0 0 1 3 0 2 1
7 Nguyễn Minh Nhật Quang Lưu Hoan 2 3 0 1 0 1 3 1 0 2
8 Tôn Dũng Chinh Đàm Thị Thùy Dung 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3
HẮC TƯỚNG TỔ
1 Vạn Khoa Nabus 5 5.5 1 2 2 2 3 2 1 0
2 Ngô Ngụy Hào Uy 5 5.5 1 2 0 1 3 2 1 0
3 Cam Kiến Hi Hoàng Trường Phong 4 4 0 1 0 1 3 1 2 0
4 Du Nguyên Thạc Sasaki 4 3.5 0 1 1 2 3 1 2 0
5 Thẩm Tư Phàm Dương Chính Song 2 3 0 0 0 1 3 0 2 1
6 Hứa Văn Chương Elias 2 1.5 0 0 0 2 3 0 2 1
7 Hoàng Học Khiêm Thành Hán Huy 1 2 0 0 0 2 3 0 1 2
8 Vương Văn Quân Ediya 1 1 0 0 0 1 3 0 1 2

Bài viết liên quan