Vòng 4 Thành Đô toàn cầu tượng kỳ song nhân tái lần 6 năm 2023

author
1 minute, 55 seconds Read
VÒNG 4 THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI LẦN 6 NĂM 2023
THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 4
TT Đ NHÓM KỲ THỦ KQ NHÓM KỲ THỦ Đ XEM CỜ
HỒNG SOÁI TỔ
1 4 Lang Kỳ Kỳ Triệu Hâm Hâm 1 – 1 Tưởng Xuyên Trần Hạnh Lâm 5 XEM CỜ
2 3 Trần Lệ Thuần Mạnh Thần 1 – 1 Thân Bằng Lương Nghiên Đình 3 XEM CỜ
3 5 Đường Đan Tạ Tĩnh 2 – 0 Nguyễn Minh Nhật Quang Lưu Hoan 2 XEM CỜ
4 2 Triệu Quan Phương Hách Kế Siêu 0 – 2 Tôn Dũng Chinh Đàm Thị Thùy Dung 0 XEM CỜ
HẮC TƯỚNG TỔ
1 4 Sasaki Du Nguyên Thạc 0 – 2 Vạn Khoa Nabus 5 XEM CỜ
2 2 Elias Hứa Văn Chương 0 – 2 Hoàng Học Khiêm Thành Hán Huy 1 XEM CỜ
3 4 Hoàng Trường Phong Cam Kiến Hi 2 – 0 Ngô Ngụy Hào Uy 5 XEM CỜ
4 1 Ediya Vương Văn Quân 0 – 2 Thẩm Tư Phàm Dương Chính Song 2 XEM CỜ
THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 4
排名 姓名 团体 积分 小分 直胜 胜局 后手胜局 后手局数 出场
HỒNG SOÁI TỔ
1 Tạ Tĩnh Đường Đan 7 8.5 0 3 1 1 4 3 1 0
2 Tưởng Xuyên Trần Hạnh Lâm 6 8.5 0 2 1 3 4 2 2 0
3 Triệu Hâm Hâm Lang Kỳ Kỳ 5 11.5 0 1 0 2 4 1 3 0
4 Thân Bằng Lương Nghiên Đình 4 7 0 1 1 3 4 1 2 1
5 Mạnh Thần Trần Lệ Thuần 4 5 0 1 0 2 4 1 2 1
6 Hách Kế Siêu Triệu Quan Phương 2 4.5 0 0 0 1 4 0 2 2
7 Nguyễn Minh Nhật Quang Lưu Hoan 2 4 0 1 0 2 4 1 0 3
8 Tôn Dũng Chinh Đàm Thị Thùy Dung 2 2 0 1 1 2 4 1 0 3
HẮC TƯỚNG TỔ
1 Vạn Khoa Nabus 7 13.5 0 3 3 3 4 3 1 0
2 Cam Kiến Hi Hoàng Trường Phong 6 10 0 2 0 1 4 2 2 0
3 Ngô Ngụy Hào Uy 5 8.5 0 2 0 2 4 2 1 1
4 Du Nguyên Thạc Sasaki 4 5.5 0 1 1 2 4 1 2 1
5 Thẩm Tư Phàm Dương Chính Song 4 5 0 1 1 2 4 1 2 1
6 Hoàng Học Khiêm Thành Hán Huy 3 4 0 1 1 3 4 1 1 2
7 Hứa Văn Chương Elias 2 2.5 0 0 0 2 4 0 2 2
8 Vương Văn Quân Ediya 1 1 0 0 0 1 4 0 1 3

Bài viết liên quan