Vòng 5 Thành Đô toàn cầu tượng kỳ song nhân tái lần 6 năm 2023

author
1 minute, 56 seconds Read
VÒNG 5 THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI LẦN 6 NĂM 2023

 

THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 5
TT Đ NHÓM KỲ THỦ KQ NHÓM KỲ THỦ Đ XEM CỜ
HỒNG SOÁI TỔ
1 2 Đàm Thị Thùy Dung Tôn Dũng Chinh 2 – 0 Triệu Hâm Hâm Lang Kỳ Kỳ 5 XEM CỜ
2 2 Lưu Hoan Nguyễn Minh Nhật Quang 2 – 0 Hách Kế Siêu Triệu Quan Phương 2 XEM CỜ
3 4 Lương Nghiên Đình Thân Bằng 1 – 1 Tạ Tĩnh Đường Đan 7 XEM CỜ
4 6 Trần Hạnh Lâm Tưởng Xuyên 1 – 1 Mạnh Thần Trần Lệ Thuần 4 XEM CỜ
HẮC TƯỚNG TỔ
1 4 Dương Chính Song Thẩm Tư Phàm 2 – 0 Du Nguyên Thạc Sasaki 4 XEM CỜ
2 5 Hào Uy Ngô Ngụy 2 – 0 Vương Văn Quân Ediya 1 XEM CỜ
3 3 Thành Hán Huy Hoàng Học Khiêm 2 – 0 Cam Kiến Hi Hoàng Trường Phong 6 XEM CỜ
4 7 Nabus Vạn Khoa 2 – 0 Hứa Văn Chương Elias 2 XEM CỜ

 

THÀNH ĐÔ TOÀN CẦU TƯỢNG KỲ SONG NHÂN TÁI Lần 6 Năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 5
排名 姓名 团体 积分 小分 直胜 胜局 后手胜局 后手局数 出场
HỒNG SOÁI TỔ
1 Tạ Tĩnh Đường Đan 8 15 0 3 1 2 5 3 2 0
2 Tưởng Xuyên Trần Hạnh Lâm 7 15.5 0 2 1 3 5 2 3 0
3 Thân Bằng Lương Nghiên Đình 5 14 0 1 1 3 5 1 3 1
4 Triệu Hâm Hâm Lang Kỳ Kỳ 5 13.5 0 1 0 3 5 1 3 1
5 Mạnh Thần Trần Lệ Thuần 5 11 0 1 0 3 5 1 3 1
6 Tôn Dũng Chinh Đàm Thị Thùy Dung 4 7 0 2 1 2 5 2 0 3
7 Nguyễn Minh Nhật Quang Lưu Hoan 4 7 0 2 0 2 5 2 0 3
8 Hách Kế Siêu Triệu Quan Phương 2 5 0 0 0 2 5 0 2 3
HẮC TƯỚNG TỔ
1 Vạn Khoa Nabus 9 20.5 0 4 3 3 5 4 1 0
2 Ngô Ngụy Hào Uy 7 12.5 0 3 0 2 5 3 1 1
3 Cam Kiến Hi Hoàng Trường Phong 6 13 0 2 0 2 5 2 2 1
4 Thẩm Tư Phàm Dương Chính Song 6 9 0 2 1 2 5 2 2 1
5 Hoàng Học Khiêm Thành Hán Huy 5 10 0 2 1 3 5 2 1 2
6 Du Nguyên Thạc Sasaki 4 6.5 0 1 1 3 5 1 2 2
7 Hứa Văn Chương Elias 2 3.5 0 0 0 3 5 0 2 3
8 Vương Văn Quân Ediya 1 1 0 0 0 2 5 0 1 4

Bài viết liên quan