Tiên Nhân Chỉ Lộ Bôi

Vòng 5 Tiên nhân chỉ lộ bôi năm 2023

author
2 minutes, 42 seconds Read
VÒNG 5 “TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư – 12h00 13/12
“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 5 NAM
TT Đ ĐV TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐV Đ XEM C
1 5 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 – 1 Mạnh Thần Tứ Xuyên 6 XEM CỜ
2 6 Hà Bắc Thân Bằng 1 – 1 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 5 XEM CỜ
3 5 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 1 – 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 5 XEM CỜ
4 4 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 2 – 0 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên 4 XEM CỜ
5 4 Chiết Giang Doãn Thăng 1 – 1 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 4 XEM CỜ
6 4 Thâm Quyến Lưu Minh 1 – 1 Hồng Trí Hồ Bắc 4 XEM CỜ
7 3 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 2 – 0 Tống Huyền Nghị Hà Nam 2 XEM CỜ
8 2 Thâm Quyến Trương Bân 1 – 1 Vạn Khoa Thâm Quyến 1 XEM CỜ
“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 5 NỮ
TT Đ ĐV TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐV Đ XEM C
1 5 Hà Bắc Trương Đình Đình 1 – 1 Đường Tư Nam Chiết Giang 4 XEM CỜ
2 7 Quảng Đông Trần Lệ Thuần 1 – 1 Ngô Khả Hân Chiết Giang 2 XEM CỜ
3 3 Giang Tô Lý Thấm 1 – 1 Thẩm Tư Phàm Hang Châu 5 XEM CỜ
4 3 Hà Bắc Lưu Ngọc 1 – 1 Vương Tử Hàm Hà Bắc 3 XEM CỜ
“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 5 NAM
排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
1 Mạnh Thần Tứ Xuyên 7 26 2 0 2 0 5 2 3 0
2 Thân Bằng Hà Bắc 7 26 2 0 2 0 5 2 3 0
3 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 6 29 1 0 3 1 5 1 4 0
4 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 6 28 2 0 3 1 5 2 2 1
5 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 6 28 1 0 3 1 5 1 4 0
6 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 6 28 1 0 2 1 5 1 4 0
7 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 6 21 2 0 3 0 5 2 2 1
8 Doãn Thăng Chiết Giang 5 30 1 0 2 0 5 1 3 1
9 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 5 25 1 0 2 0 5 1 3 1
10 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 5 24 1 0 3 1 5 1 3 1
11 Hồng Trí Hồ Bắc 5 23 1 0 3 1 5 1 3 1
12 Lưu Minh Thâm Quyến 5 23 0 0 2 0 5 0 5 0
13 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên 4 25 1 0 2 0 5 1 2 2
14 Trương Bân Thâm Quyến 3 19 0 0 2 0 5 0 3 2
15 Vạn Khoa Thâm Quyến 2 23 0 0 3 0 5 0 2 3
16 Tống Huyền Nghị Hà Nam 2 22 0 0 3 0 5 0 2 3

 

“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 5 NỮ
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 对局执后 出场
1 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 8 16.5 3 0 0 2 0 5
2 Thẩm Tư Phàm Hang Châu 6 14.5 1 0 0 2 0 5
3 Trương Đình Đình Hà Bắc 6 12.5 1 0 0 2 0 5
4 Đường Tư Nam Chiết Giang 5 11.5 0 0 0 3 0 5
5 Lưu Ngọc Hà Bắc 4 9.5 0 1 0 3 1 5
6 Lý Thấm Giang Tô 4 9.5 0 1 0 3 0 5
7 Vương Tử Hàm Hà Bắc 4 8.5 0 0 0 3 0 5
8 Ngô Khả Hân Chiết Giang 3 8.5 0 0 0 2 0 5

Bài viết liên quan


Warning: fopen(cache/articles/134db249a4339ed15c9303ee96305bdc.cache): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 65

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 66

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 67